ОБЯВА  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2021г.

Уважаеми жители на община Белово,

На 29.09.2022 г. от 16:30 часа в ритуалната зала на читалищната сграда в гр. Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет – Белово, организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2021 г. при следния дневен ред:

 • Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2021 г.
 • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на общински съвет Белово www.obsbelovo.com

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в отдел „Бюджет и финанси“, стая № 7 в ОбА – Белово.

Публичното обсъждане  ще  се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово.

              Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

              Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Белово  заедно с разглеждането на отчета.

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания през месец септември 2022 г.


Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ на
23.09.2022 г. от 16.30 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
 3. Иван Ангелов Кехайов – член
  Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ на
  23.09.2022 г. от 9.00 часа
 4. Владимир Петров Михайлов – Председател
 5. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
 6. Цветелина Георгиева Спасова – член
  Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,
  на 23.09.2022 г. от 13.30 часа
 7. Станислав Александров Танев – Председател
 8. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
 9. Любомир Георгиев Калайджийски – член
  Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
  на 23.09.2022 г. от 9.00 часа
 10. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
 11. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
 12. Димитър Георгиев Марков – член
  Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
  на 23.09.2022 г. от 13.30 часа
 13. Атанас Павлов Тасев – Председател
 14. Станислав Александров Танев – заместник – председател
 15. Велизар Здравков Илов – член
  Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
  на 21.09.2022 г. от 16.30 часа
 16. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
 17. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
 18. Стойко Стойчев Стефанов – член