График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания за месец Ноември 2021 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 19.11.2021 г. от 16:00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 19.11.2021 г. от 10:00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на 18.11.2021 г. от 10:00 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 19.11.2021 г. от 10:00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков  – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 18.11.2021 г. от 10:00 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 19.11.2021 г. от 16:00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член
График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания за месец Октомври 2021 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 22.10.2021 г. от 16.00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 22.10.2021 г. от 09:00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на  21.10.2021 г. от 13:30часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 22.10.2021 г. от 09:00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 21.10.2021 г. от 13.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 22.10.2021 г. от 16:00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член

Обява

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от АПК, Председателят на „Временната комисия за изготвяне  на Проект на Правилник за организацията  и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“ , обявява:

Публично обсъждане за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация , във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ бр. 70/2020г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28 а.

За промяната на Правилника с Решение № 261 от 25.06.2021 г. беше избрана Комисия за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието ме с общинска администрация.

Освен промените, касаещи чл. 28 а от  ЗМСМА, Комисията обсъди и други промени в някои от членовете в настоящия Правилник на Общински съвет – Белово, свързани с постигане на по-голяма прозрачност в работата на Общински съвет – Белово.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Белово www.belovo.eu/  в раздел „Общински съвет“, подраздел „ Съобщения“  и официалният сайт на Общински съвет – Белово  www. obsbelovo.com/ в раздел „ Съобщениея“.

     Становища и предложения от публичното обсъждане, могат да се подават в законовоустановения срок от 14 дни, считано от 17.08.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Белово, чрез председателя на „Комисията“ и по електронен път –  info@obsbelovo.com, obsbelovo@abv.bg, ).

     За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен Протокол, който ще се  разгледа от Временната комисия към Общински съвет- Белово за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация и ще бъде внесен за  разглеждане от Общински съвет – Белово.

С уважение:

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания за месец Юли 2021 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 23.07.2021 г. от 15:00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 23.07.2021 г. от 14:30 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на 23.07.2021 г. от 13:30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 23.07.2021 г. от 15:00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков  – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 23.07.2021 г. от 13:30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 23.07.2021 г. от 15:00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член