Обява

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от АПК, Председателят на „Временната комисия за изготвяне  на Проект на Правилник за организацията  и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“ , обявява:

Публично обсъждане за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация , във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ бр. 70/2020г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28 а.

За промяната на Правилника с Решение № 261 от 25.06.2021 г. беше избрана Комисия за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието ме с общинска администрация.

Освен промените, касаещи чл. 28 а от  ЗМСМА, Комисията обсъди и други промени в някои от членовете в настоящия Правилник на Общински съвет – Белово, свързани с постигане на по-голяма прозрачност в работата на Общински съвет – Белово.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Белово www.belovo.eu/  в раздел „Общински съвет“, подраздел „ Съобщения“  и официалният сайт на Общински съвет – Белово  www. obsbelovo.com/ в раздел „ Съобщениея“.

     Становища и предложения от публичното обсъждане, могат да се подават в законовоустановения срок от 14 дни, считано от 17.08.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Белово, чрез председателя на „Комисията“ и по електронен път –  info@obsbelovo.com, obsbelovo@abv.bg, ).

     За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен Протокол, който ще се  разгледа от Временната комисия към Общински съвет- Белово за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация и ще бъде внесен за  разглеждане от Общински съвет – Белово.

С уважение:

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания за месец Юли 2021 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 23.07.2021 г. от 15:00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 23.07.2021 г. от 14:30 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на 23.07.2021 г. от 13:30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 23.07.2021 г. от 15:00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков  – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 23.07.2021 г. от 13:30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 23.07.2021 г. от 15:00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член

ОБЯВА

Общински съвет – Белово  открива процедура за избор на един съдебен заседател към Пазарджишки окръжен за мандат 2020 – 2024 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания;

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет – Белово, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред съответния съд  ;

8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към съответния съд .

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет – Белово:

1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;

5. Две препоръки и данни за контакт с две лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;

6. Мотивационно писмо;

7. Писмено съгласие;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: до 23 януари 2020 година, включително в деловодството на Общински съвет Белово, находящ се в град Белово, ул. Орфей № 4, сградата на Община Белово – етаж 3.

За избор на съдебни заседатели ще са проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

Председател на ОбС Белово

Стефан Якимов

Прочетете повече

Белово

ОБЩИНА БЕЛОВО е община в Република България с административен център гр. Белово. Разположена е в западната част на област с административен център Пазарджик. Намира се на пресечната точка на три български планини – Рила, Родопите, Средна гора и на Горнотракийската низина. Река Яденица, минаваща през центъра на града, разделя Рила от Родопите.

Река Марица разделя града по дължина. От Белово на изток към град Септември започва бавно да се разширява Горнотракийската низина.

Природата около града е много красива – той е заобиколен отвсякъде с гори и зеленина. Могат да се наблюдават различни видове широколистни и иглолистни дървесни видове.

Обща площ: 336.2 кв. км, или 7,5 % от територията на Област Пазарджик и 0,3 % от територията на страната.

Население: 9 997 души, в гр. Белово – 4 865 души.

Населени места: с. Аканджиево, гр. Белово, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура, с. Сестримо. Град Белово се намира на 28 км западно от областния център Пазарджик.

Видео: Иван Танков