График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания за месец Април 2022 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 21.04.2022 г. от 09.00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 21.04.2022 г. от 09.00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на 21.04.2022 г. от 09.00 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член        
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 21.04.2022 г. от 09.00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков  – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 21.04.2022 г. от 09.00 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 21.04.2022 г. от 09.00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член
График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания за месец Март 2022 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 18.03.2022 г. от 16.00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 18.03.2022 г. от 16.30 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на  18.03.2022 г. от 13.30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 18.03.2022 г. от 16.00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков  – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 18.03.2022 г. от 13.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 18.03.2022 г. от 16.00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член

Отменени решения

Решение № 220-17.03.2021

Отменено

Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово

Заповед № ПО-77/25.03.2021 г.

Решение № 240-26.03.2021

Отменено

Изменение Програмата за 2021 г. по  Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Решение № 242-22.04.2021

Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово

Заповед № ПО-87/06.04.2021 г.

 Решение № 806/11.03.2015

Отменено

Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г., относно отдаване под наем на земеделски земи , публична общинска собственост – пасища и мери от общински поземлен фонд на „Общински имоти“ ЕООД.

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово

Решение 806/11.03.2015 – Отменено: Съгласно изменения и допълнения, обнародвани в ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г., изменение и допълнение , бр. 13 от 16-02.2021 г. от разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ