ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024-2028Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО

О Б Я В А

Общински съвет – Белово открива процедура за избор на трима съдебни заседатели към Пазарджишки Районен съд за мандат 2024 – 2028 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са дееспособни български граждани;
  2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
  3. Да имат настоящ адрес в община Белово:
  4. Да имат завършено най-малко средно образование;
  5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  6. Да не страдат от психични заболявания;
  7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет – Белово, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред съответния съд;
  8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
  9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
  11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към съответния съд .
  12. Най – малко 10 на сто от лицата, които са включени в списъка на допуснатите до участие в кандидати за съдебни заседатели да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет – Белово:

 1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата;
  2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
  4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
  5. Две препоръки и данни за контакт с две лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
  6. Мотивационно писмо;
  7. Писмено съгласие;
  8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;
  9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: до 06 юни 2024 година, включително в деловодството на Общински съвет Белово, находящ се в град Белово, ул. Орфей № 4А, сградата на Община Белово – етаж 4.

За избор на съдебни заседатели ще са проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

Председател на ОбС Белово
Инж. Костадин Варев