График на постоянните комисии към Общински съвет — Белово за мандат 2019- 2023 г. Заседания през месец октомври 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие” на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов — Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски — заместник — председател
 3. Стефан Василев Якимов – член

Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Владимир Петров Михайлов — Председател
 2. Стефан Георгиев Стефанов — заместник — председател
 3. Цветелина Георгиева Спасова — член

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Станислав Александров Танев — Председател
 2. Атанас Павлов Тасев — заместник — председател
 3. Любомир Георгиев Калайджийски — член

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции” на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Еленко Страхилов Ветренски — Председател
 2. Владимир Петров Михайлов — заместник — председател
 3. Димитър Георгиев Марков — член

Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“ на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Атанас Павлов Тасев — Председател
 2. Станислав Александров Танев — заместник — председател
 3. Велизар Здравков Илов — член

Постоянна комисия по , Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на 21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Стойко Стойчев Стефанов — Председател
 2. Иван Цветанов Магаранов — заместник — председател
 3. Велизар Здравков Илов — член

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.

Извънредни заседания месец октомври 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3.  Димитър Георгиев Марков – член
  Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член

ОБЯВА  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2021г.

Уважаеми жители на община Белово,

На 29.09.2022 г. от 16:30 часа в ритуалната зала на читалищната сграда в гр. Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет – Белово, организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2021 г. при следния дневен ред:

 • Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2021 г.
 • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на общински съвет Белово www.obsbelovo.com

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в отдел „Бюджет и финанси“, стая № 7 в ОбА – Белово.

Публичното обсъждане  ще  се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово.

              Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

              Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Белово  заедно с разглеждането на отчета.

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания през месец септември 2022 г.


Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ на
23.09.2022 г. от 16.30 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
 3. Иван Ангелов Кехайов – член
  Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ на
  23.09.2022 г. от 9.00 часа
 4. Владимир Петров Михайлов – Председател
 5. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
 6. Цветелина Георгиева Спасова – член
  Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,
  на 23.09.2022 г. от 13.30 часа
 7. Станислав Александров Танев – Председател
 8. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
 9. Любомир Георгиев Калайджийски – член
  Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
  на 23.09.2022 г. от 9.00 часа
 10. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
 11. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
 12. Димитър Георгиев Марков – член
  Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
  на 23.09.2022 г. от 13.30 часа
 13. Атанас Павлов Тасев – Председател
 14. Станислав Александров Танев – заместник – председател
 15. Велизар Здравков Илов – член
  Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
  на 21.09.2022 г. от 16.30 часа
 16. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
 17. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
 18. Стойко Стойчев Стефанов – член

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.Заседания за месец ЮЛИ 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 22.07.2022 г. от 16.00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 22.07.2022 г. от 09.00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на  22.07.2022 г. от 13.30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 22.07.2022 г. от 09.00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3.  Димитър Георгиев Марков – член
  Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 22.07.2022 г. от 13.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 22.07.2022 г. от 16.00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член