График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.

Заседания за месец Октомври 2020 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 1
6.30 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 09.00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 1
4.30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 10.00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Мая Димитрова Гераксиева – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 1
3.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
Предпоследен Четвъртък от месеца от 16.00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2019 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2019 г.