ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2020г.

Уважаеми жители на община Белово,

На 13.09.2021 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет – Белово, организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2020 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Белово www.belovo.eu и www.obsbelovo.com

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в отдел „Бюджет и финанси“, стая № 7 в ОбА – Белово.

Публичното обсъждане  ще  се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово.

              Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

              Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Белово  заедно с разглеждането на отчета.

Приложения: