Отменени решения

Решение № 220-17.03.2021

Отменено

Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово

Заповед № ПО-77/25.03.2021 г.

Решение № 240-26.03.2021

Отменено

Изменение Програмата за 2021 г. по  Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Решение № 242-22.04.2021

Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово

Заповед № ПО-87/06.04.2021 г.

 Решение № 806/11.03.2015

Отменено

Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г., относно отдаване под наем на земеделски земи , публична общинска собственост – пасища и мери от общински поземлен фонд на „Общински имоти“ ЕООД.

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово

Решение 806/11.03.2015 – Отменено: Съгласно изменения и допълнения, обнародвани в ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г., изменение и допълнение , бр. 13 от 16-02.2021 г. от разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ