ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2020г.

Уважаеми жители на община Белово,

На 13.09.2021 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет – Белово, организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2020 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Белово www.belovo.eu и www.obsbelovo.com

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в отдел „Бюджет и финанси“, стая № 7 в ОбА – Белово.

Публичното обсъждане  ще  се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово.

              Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

              Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Белово  заедно с разглеждането на отчета.

Приложения:

Обява

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от АПК, Председателят на „Временната комисия за изготвяне  на Проект на Правилник за организацията  и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“ , обявява:

Публично обсъждане за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация , във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ бр. 70/2020г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28 а.

За промяната на Правилника с Решение № 261 от 25.06.2021 г. беше избрана Комисия за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието ме с общинска администрация.

Освен промените, касаещи чл. 28 а от  ЗМСМА, Комисията обсъди и други промени в някои от членовете в настоящия Правилник на Общински съвет – Белово, свързани с постигане на по-голяма прозрачност в работата на Общински съвет – Белово.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Белово www.belovo.eu/  в раздел „Общински съвет“, подраздел „ Съобщения“  и официалният сайт на Общински съвет – Белово  www. obsbelovo.com/ в раздел „ Съобщениея“.

     Становища и предложения от публичното обсъждане, могат да се подават в законовоустановения срок от 14 дни, считано от 17.08.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Белово, чрез председателя на „Комисията“ и по електронен път –  info@obsbelovo.com, obsbelovo@abv.bg, ).

     За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен Протокол, който ще се  разгледа от Временната комисия към Общински съвет- Белово за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация и ще бъде внесен за  разглеждане от Общински съвет – Белово.

С уважение:

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ