Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.