ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2019 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2019 г.