РЕШЕНИЯ

Решение № 250-22.04.2021

Годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“.

Решение № 249-22.04.2021

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2020 г. в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.

Решение № 248-22.04.2021

Приемане на информация, относно работата и дейността на Съюза на инвалидите в България в община Белово през 2020 г.

Решение № 247-22.04.2021

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово.

Решение № 246-22.04.2021

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 245-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за състоянието на спортните площадки, разположени на открито.

Решение № 244-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за изготвени, реализирани и в процес на изпълнение на проекти на община Белово с европейски средства

Решение № 243-22.04.2021

Актуализация на План за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г.

Изтегли актуализирания план за 2021 г.

Решение № 242-22.04.2021

Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 25 от 26.03.2021 г.

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от 17.03.2021 г.

Решение № 240-26.03.2021

Изменение Програмата за 2021 г. по  Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Решение № 239-26.03.2021

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд   /ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година и/или под аренда с минимален  срок от 5  години

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г.

Решение № 237-26.03.2021

Откриване на процедура за     финансово оздравяване на община Белово.

Решение № 236-26.03.2021

План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2022 година.

Решение № 235-26.03.2021

Отчет за 2020 г., по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 234-26.03.2021

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Решение № 233-26.03.2021

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2020 г.

Решение № 232-26.03.2021

Отчет – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 231-26.03.2021

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово към Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2020 г.

Решение № 230-26.03.2021

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Решение № 229-26.03.2021

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за I – ви учебен срок на учебната 2020 – 2021 година.

Решение № 228-26.03.2021

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“  за 2020 г.

Решение № 227-17.03.2021

Вземане на решение, за определяне на особен представител на община Белово по НОХД 45/2021  по описа на Окръжен съд Пазарджик

Решение № 226-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за  проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Белово“ и проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на  с. Дъбравите“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Решение № 225-17.03.2021

Разглеждане на проблемите по съществуващата водопроводна мрежа на град Белово и с.Дъбравите, недостиг на вода за питейни нужди на населението в тези населени места, дължащо се на остарялата и амортизирана водопроводната мрежа

Решение № 224-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция  водопроводна мрежа село Момина клисура“  в община Белово по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Решение № 223-17.03.2021

Разглеждане на докладна на Кмета на село Момина клисура и подписка на жителите на село Момина клисура за проблемите с недостиг на вода за питейни нужди на населението, поради остаряла и амортизирана водопроводна мрежа, строена преди повече от 60 години.

Решение № 222-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Мененкьово“ и проект ,,Подмяна на  водопроводната мрежа на село Аканджиево“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“ финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Решение № 221-17.03.2021

Разглеждане на докладни на кметовете на село Мененкьово и село Аканджиево, налагащи вземане на решение за ремонт на остарялата водопроводна мрежа и отношение по проблемите с недостиг на вода за питейни нужди и големите загуби на питейна вода по мрежата.

Решение № 220-17.03.2021

Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Решение № 219-26.02.2021

Приемане на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2021-2027 г.

Решение № 218-26.02.2021

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второ полугодие на 2020 г.

Решение № 217-26.02.2021

Отчет на  кмета на община Белово за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2020 г.

Решение № 216-26.02.2021

Отчет за 2020 г. на Общинска програма за закрила на детето и приемане Общинска  програма  за закрила на детето за 2021 г.

Решение № 215-26.02.2021

Отчет за дейността на Исторически музей, гр. Белово за 2020 г.

Решение № 214-26.02.2021

„Инвестиционно намерение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на с. Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово    

Решение № 213-26.02.2021

Постъпило писмо от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД” АД за Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествени дялове на „В и К – Белово“ ООД, ЕИК: 112107477 от общинското дружество „Белово2014“ ЕАД                                 

Решение № 212-09.02.2021

 

Искане на Община Белово за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост -, в собственост на община Белово, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост за изграждане на обект от първостепенно значение за Община Белово, а именно: „УПИ I – „Рекултивация на сметище за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, общ. Белово“.   ПИ с идентификатор 24414.109.84 и ПИ с идентификатор 24414.109.85, находящи се в землището на  Дъбравите, местност „Църни кал“.

                                         

Решение № 211-25.01.2021

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община  Белово                                            

Решение № 210-25.01.2021

Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО“, С ЕИК 1770095446, с адрес гр. Белово, ул. „Георги Бенковски“ – Спортна зала

Решение № 209-25.01.2021

Одобряване на общата численост и структура    на общинска администрация в община Белово и кметствата.

Решение № 208-25.01.2021

Приемане на бюджета за 2021 година на община Белово

Решение № 207-25.01.2021

Сключване на анекс към договор за кредит № 1081 / 27.06.2019 г. на Община Белово с „Фонд Флаг“ ЕАД,  за удължаване срока за погасяване.

Решение № 206-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „ Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички малка по мащаби  инфраструктура“ на мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект „ Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово“ , сключен между Община Белово и ДФ „ Земеделие“

Решение № 205-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „ Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички малка по мащаби  инфраструктура“ на мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект „ Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово“ , сключен между Община Белово и ДФ „ Земеделие“

Решение № 204-25.01.2021

Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово  през периода 2019 – 2023 г.

Решение № 203-25.01.2021

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Решение № 202-25.01.2021

Определяне на директора на ДГ „ Щурче“ – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Решение № 201-25.01.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Белово

Решение № 200-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово, считано от 01.01.2021г.

Решение № 199-25.01.2021

Създаване на държавно делегирана  дейност        „ Асистентска подкрепа“

Решение № 198-25.01.2021

Кандидатстване на община Белово по Процедура: BG05M9OP001-6.002, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+, по ОП „РЧР“, Приоритетна ос: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID – 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ с Проект „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата предизвикана от пандемията от COVID – 19 на територията на община Белово“

Решение № 197-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово, считано от 01.01.2021 година

Решение № 196-25.01.2021

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2020 г. и приемане на плана за работа на МКБППМН – Белово за 2021 г.

Решение № 195-25.01.2021

Актуализация на Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции“ към Общински съвет – Белово.

Решение № 194-18.12.2020

Подготовка на Заявление и кандидатстване в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на Проект ,,Рехабилитация на Вътрешната водопроводна мрежа на село Момина Клисура,, – етапно изпълнение.

Решение № 193-18.12.2020

Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Белово за 2021 година

Решение № 192-18.12.2020

Одобряване на решение на Кмета на Община Белово за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на автогара и организиране на услуга от обществен интерес „Обществен и специализиран превоз за задоволяване на потребностите на живеещите в Община Белово и осигуряване на нормални условия за стопански и социален живот“

Решение № 191-18.12.2020

Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година, и определяне размера на годишна такса за битови отпадъци за 2021 г.

Решение № 190-18.12.2020

Актуализация на бюджет 2020 г. на    община Белово

Решение № 189-18.12.2020

Определяне на данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година

Решение № 188-18.12.2020

Кандидатстване на община Белово по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Решение № 187-18.12.2020

Относно: Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2021г. по договор № РД – 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.

Решение № 186-18.12.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОДИНА

Решение № 185-18.12.2020

Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Белово 2020 – 2030 година.

Решение № 184-18.12.2020

Информация за опазване и популяризиране на паметници и  паметни плочи на територията на община Белово.

Решение № 183-18.12.2020

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2021 година

Решение № 182-27.11.2020

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

Решение № 181-27.11.2020

Искане на Община Белово за предоставяне в собственост на недвижим имот, представляващ бивша база за ученически отдих на пионерски лагер Сестримо в местността „ Света Богородица” по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост.

Решение № 180-27.11.2020

Приемане на решение за актуализиране на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2019-2020 г., приета с решение № 652/28.03.2019 година на Общински съвет Белово.

 

Решение № 179-27.11.2020

Одобряване ПУП-ПР за УПИ ХХХII- „ За противо-ерозионни и    укрепителни съоръжения и озеленяване“ , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-145 и IX-146 в кв. 18, както и за УПИ VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с. Габровица.

С проекта се правят следните изменения:

  1. В кв. 17 се обособяват нови сервитутни зони за укрепителни мероприятия в УПИ

VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131.

2. В кв. 18 се обособяват нови сервитутни зони за укрепителни мероприятия в УПИ ХХХII- „ За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване“ , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-145 и IX-146

Решение № 178-30.10.2020

Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествените дялове на „В и К – Белово“ ООД, ЕИК: 112107477 от община Белово

Решение № 177-30.10.2020

Отстраняване на явна фактическа  грешка по реда на чл.53б от ЗКИР

Решение № 176-30.10.2020

Актуализиране състава на Комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Белово.

Решение № 175-30.10.2020

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември

Решение № 174-30.10.2020

Заявление Вх.№ УТ–1267/12.10.2020Гг. от АГЕНЦИЯ „ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  за изготвяне ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път I-8 с.Момина клисура , община Белово кв.162+100(след прекилометриране на път I-8 кв.м.,159+875), част от електронна система за събиране таксите за  ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. ( Тол ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима маса до 3.5т.( електронна винетка  ).

Решение № 173-30.10.2020

Съгласие за иницииране на процедура за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ старото приемно здание на жп гара Белово, за музей

Решение № 171-25.09.2020

Молба вх. № УТ-1114/ 16.09.2020г. от Ставрофорен иконом Йосиф Петров Серев  и иконом Лазар Христов Йончев и Христо Атанасов Лазаров  , с която се отправя искане за ЧИ ПУП ПРЗ на УПИ-I-19 „за озеленяване , рекреация и инж. инфраструктура „в  Кв 12A  по плана на Курорт „Чаира“  землището на с. Сестримо Община  Белово , Област Пазарджик , за обособяване на самостоятелно УПИ- „за параклис  Св. Св. Апостол Петър и Павел.

Решение № 170-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на  ПУП –ПРЗ   за хотелски спа комплекс  в  ПИ 66319.47.212 и  ПИ 66319.47.213  в землището на с. Сестримо Община  Белово , Област Пазарджик.

Решение № 169-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на ПУП – ПРЗ и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя.

Решение № 168-25.09.2020

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Решение № 167-25.09.2020

Извършване на автобусния превоз на деца ( 5 и 6 годишни) от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 166-25.09.2020

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 165-25.09.2020

Приемане на информация за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белово.

Решение № 164-25.09.2020

Приемане на информация за зимно поддържане на територията на община Белово през оперативен сезон 2020/ 2021 година.

Решение № 163-25.09.2020

Актуализация на бюджет 2020 година на община Белово.

Решение № 162-25.09.2020

Отчет на дейността на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово.

Решение № 161-25.09.2020

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 160-25.09.2020

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 година.

Решение № 159-25.09.2020

Освобождаване от заплащане на наем на имоти – общинска собственост в община Белово.

Решение № 158-07.08.2020

Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината“ на Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Решение № 157-29.07.2020

Промяна на предназначението на земеделска земя – Поземлен имот 14163.22.83, м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 15317 кв. м, стар номер 022083, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , Документ за собственост: АКТ № 6596/13.07.2020г.  и Поземлен имот 14163.22.86,м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 9868 кв. м, стар номер 022086, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Документ за собственост: АКТ № 6597/13.07.2020г

Решение № 156-29.07.2020

Проект за Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на града Белово и Молба от Община Белово за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДОС за изпълнение на проекта.

Решение № 155-29.07.2020