РЕШЕНИЯ

Решение № 194-18.12.2020

Подготовка на Заявление и кандидатстване в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на Проект ,,Рехабилитация на Вътрешната водопроводна мрежа на село Момина Клисура,, – етапно изпълнение.

Решение № 193-18.12.2020

Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Белово за 2021 година

Решение № 192-18.12.2020

Одобряване на решение на Кмета на Община Белово за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на автогара и организиране на услуга от обществен интерес „Обществен и специализиран превоз за задоволяване на потребностите на живеещите в Община Белово и осигуряване на нормални условия за стопански и социален живот“

Решение № 191-18.12.2020

Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година, и определяне размера на годишна такса за битови отпадъци за 2021 г.

Решение № 190-18.12.2020

Актуализация на бюджет 2020 г. на    община Белово

Решение № 189-18.12.2020

Определяне на данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година

Решение № 188-18.12.2020

Кандидатстване на община Белово по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Решение № 187-18.12.2020

Относно: Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2021г. по договор № РД – 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.

Решение № 186-18.12.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОДИНА

Решение № 185-18.12.2020

Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Белово 2020 – 2030 година.

Решение № 184-18.12.2020

Информация за опазване и популяризиране на паметници и  паметни плочи на територията на община Белово.

Решение № 183-18.12.2020

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2021 година

Решение № 182-27.11.2020

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

Решение № 181-27.11.2020

Искане на Община Белово за предоставяне в собственост на недвижим имот, представляващ бивша база за ученически отдих на пионерски лагер Сестримо в местността „ Света Богородица” по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост.

Решение № 180-27.11.2020

Приемане на решение за актуализиране на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2019-2020 г., приета с решение № 652/28.03.2019 година на Общински съвет Белово.

 

Решение № 179-27.11.2020

Одобряване ПУП-ПР за УПИ ХХХII- „ За противо-ерозионни и    укрепителни съоръжения и озеленяване“ , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-145 и IX-146 в кв. 18, както и за УПИ VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с. Габровица.

С проекта се правят следните изменения:

  1. В кв. 17 се обособяват нови сервитутни зони за укрепителни мероприятия в УПИ

VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131.

2. В кв. 18 се обособяват нови сервитутни зони за укрепителни мероприятия в УПИ ХХХII- „ За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване“ , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-145 и IX-146

Решение № 178-30.10.2020

Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествените дялове на „В и К – Белово“ ООД, ЕИК: 112107477 от община Белово

Решение № 177-30.10.2020

Отстраняване на явна фактическа  грешка по реда на чл.53б от ЗКИР

Решение № 176-30.10.2020

Актуализиране състава на Комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Белово.

Решение № 175-30.10.2020

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември

Решение № 174-30.10.2020

Заявление Вх.№ УТ–1267/12.10.2020Гг. от АГЕНЦИЯ „ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  за изготвяне ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път I-8 с.Момина клисура , община Белово кв.162+100(след прекилометриране на път I-8 кв.м.,159+875), част от електронна система за събиране таксите за  ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. ( Тол ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима маса до 3.5т.( електронна винетка  ).

Решение № 173-30.10.2020

Съгласие за иницииране на процедура за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ старото приемно здание на жп гара Белово, за музей

Решение № 171-25.09.2020

Молба вх. № УТ-1114/ 16.09.2020г. от Ставрофорен иконом Йосиф Петров Серев  и иконом Лазар Христов Йончев и Христо Атанасов Лазаров  , с която се отправя искане за ЧИ ПУП ПРЗ на УПИ-I-19 „за озеленяване , рекреация и инж. инфраструктура „в  Кв 12A  по плана на Курорт „Чаира“  землището на с. Сестримо Община  Белово , Област Пазарджик , за обособяване на самостоятелно УПИ- „за параклис  Св. Св. Апостол Петър и Павел.

Решение № 170-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на  ПУП –ПРЗ   за хотелски спа комплекс  в  ПИ 66319.47.212 и  ПИ 66319.47.213  в землището на с. Сестримо Община  Белово , Област Пазарджик.

Решение № 169-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на ПУП – ПРЗ и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя.

Решение № 168-25.09.2020

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Решение № 167-25.09.2020

Извършване на автобусния превоз на деца ( 5 и 6 годишни) от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 166-25.09.2020

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 165-25.09.2020

Приемане на информация за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белово.

Решение № 164-25.09.2020

Приемане на информация за зимно поддържане на територията на община Белово през оперативен сезон 2020/ 2021 година.

Решение № 163-25.09.2020

Актуализация на бюджет 2020 година на община Белово.

Решение № 162-25.09.2020

Отчет на дейността на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово.

Решение № 161-25.09.2020

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 160-25.09.2020

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 година.

Решение № 159-25.09.2020

Освобождаване от заплащане на наем на имоти – общинска собственост в община Белово.

Решение № 158-07.08.2020

Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината“ на Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Решение № 157-29.07.2020

Промяна на предназначението на земеделска земя – Поземлен имот 14163.22.83, м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 15317 кв. м, стар номер 022083, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , Документ за собственост: АКТ № 6596/13.07.2020г.  и Поземлен имот 14163.22.86,м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 9868 кв. м, стар номер 022086, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Документ за собственост: АКТ № 6597/13.07.2020г

Решение № 156-29.07.2020

Проект за Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на града Белово и Молба от Община Белово за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДОС за изпълнение на проекта.

Решение № 155-29.07.2020

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Решение № 154-29.07.2020

Прекратяване членство на община Белово в Агенция за Регионално развитие на Рила.

Решение № 153-29.07.2020

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Решение № 152-29.07.2020

Допълнение на Решение № 89/ 22.05.2020 г., Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 22.05.2020 г., с Протокол № 10 от 22.05.2020 г.

Решение № 151-29.07.2020

Изпълнението на проект ,,Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица” и определяне на обекта за ,,Обект от първостепенно значение,, по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т. 6 от ДР на ЗОС.

Решение № 150-29.07.2020

Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на старото приемно здание на жп гара Белово на община Белово от собственика на ДП „НКЖИ“ по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост.

Решение № 149-29.07.2020

Отчет на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 148-29.07.2020

Предложение на кмета на Община Белово за изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за разделяне на УПИ I – „производствени и складови дейности“ на УПИ I -„производствени и складови дейности “ , УПИ IV – „за спортни дейности “ и УПИ V – „за читалищни дейности “, кв. 36, с. Момина Клисура, Община Белово.

Решение № 147-29.07.2020

Предложение на кмета на Община Белово за изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за промяна по имотна граница на УПИ XXII – „производствени и складови дейности“ и разделянето му на УПИ XXII – „производствени и складови дейности “ и УПИ XXVI – „за спортни дейности “,  кв. 93  гр. Белово, Община Белово.

Решение № 146-29.07.2020

Определяне на лице за събиране такса за ползване на поливната вода от населението от подземно съоръжение за напояване на земеделски земи в землището на село Мененкьово.

Решение № 145-29.07.2020

Доклад на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово.

Решение № 144-29.07.2020

Закриване на ОУ „Отец Паисий“ с. Сестримо, община Белово.

Решение № 143-29.07.2020

Актуализиране на дейставщите Нередби на терикторията на Община Белово.

Решение № 142-29.07.2020

Възобновяване на производството по приемане на Решение № 118 от 29.05.2020 г., прието с Протокол № 11 от 29.05.2020 г.

Решение № 141-29.07.2020

Информация за текущото изпълнение на бюджета,  на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за второто полугодие на 2020 година.

Решение № 140-29.07.2020

Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2019година и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Белово от 01.01.2019г. до 31.12.2019година, съгласно Единната бюджетна класификация.

Решение № 139-29.07.2020

Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от „Белово 2014“ ЕАД.

Решение № 138-29.07.2020

Годишен финансов отчет за 2019 г. от „Белово 2014“ ЕАД.

Решение № 137-29.07.2020

Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от „Общински имоти Белово“ ЕООД.

Решение № 136-29.07.2020

Годишен финансов отчет за 2019 г. от „Общински имоти Белово“ ЕООД.

Решение № 135-29.07.2020

Финансов отчет за изразходваните бюджетни средства и отчет за дейността за 2019 г. на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“.

Решение № 134-26.06.2020

Временна комисия за Удостояване посмъртно със званието „ Почетен гражданин на град Белово и Общината „ г- н Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Решение № 133-26.06.2020

Приемане на актуализация на Плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Решение № 132-26.06.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 131-26.06.2020

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Решение № 130-26.06.2020

Учредяване на безвъзмездно право на   ползване върху имот, собственост на община Белово.

Решение № 129-26.06.2020

Приемане на Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Решение № 128-26.06.2020

Доклад от Спаска Симеонова Кузманова – Директор на Средно училище „Александър Иванов – Чапай„ – гр. Белово относно: Осигуряване на равноправен достъп, чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда в училището.

Решение № 127-26.06.2020

Приемане на информация от кметовете на кметства в община Белово относно : Честотата и качеството на предлаганото медицинско обслужване.

Решение № 126-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Клуб на инвалидите през 2019 г.

Решение № 125-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Сдружение „ Диабетици „ – гр. Белово през 2019 г.

Решение № 124-26.06.2020

Приемане на Доклади за дейността на пенсионерските клубове на територията на община Белово за 2019 г., въведени мерки, документи и дейности по спазване на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Белово.

Решение № 123-26.06.2020

Приемане на годишни отчети на Народните читалища на територията на община Белово за 2019 г.

Решение № 122-26.06.2020

Информация за готовността на „ В и К – Белово“ ООД за снабдяване с питейна вода на жителите на община Белово през предстоящия летен сезон, Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Решение № 121-19.06.2020

Изпълнението на проект ,,Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица” и определяне на обекта за ,,Обект от първостепенно значение,, по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т. 6 от ДР на ЗОС.

Решение № 120-19.06.2020

Подготовка на проект за Техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Пловдив и общините партньори, за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и общините партньори по Програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – „Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията“

Решение № 119-19.06.2020

Подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и общините партньори по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – „Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията“.

Решение № 118-29.05.2020

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово.

Решение № 117-29.05.2020

Отмяна на Наредба за публично – частно партньорство на община Белово.

Решение № 116-29.05.2020

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 година.

Решение № 115-29.05.2020

Информация за проекти, изпълнявани през 2019 година, финансирани от Европейски фондове.

Решение № 114-29.05.2020

Отчет за дейността на Бюджетна дейност „ Домашен социален патронаж „ – община Белово за 2019 година.

Решение № 113-29.05.2020

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Решение № 112-29.05.2020

Освобождаване от заплащане на наеми на имоти – общинска собственост.

Решение № 111-29.05.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 110-29.05.2020

Информация за състоянието на обществено достъпните спортни и детски площадки в населените места на община Белово.

Решение № 109-29.05.2020

Определяне на представител на община Белово в общото събрание на акционерите на „ МБАЛ – Пазарджик „ АД.

Решение № 108-29.05.2020

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Решение № 107-29.05.2020

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за второто полугодие на 2019г.

Решение № 106-29.05.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово.

Решение № 105-29.05.2020

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2019 г.

Решение № 104-29.05.2020

Изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 695/ 29.07.2019 г. за  съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на ,, Асоциация по В и К ,, на обособена територия, обслужвана от ,, В и К Белово ,, ООД.

Решение № 103-29.05.2020

Приемне на годишен отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност.

Решение № 102-29.05.2020

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания.

Решение № 101-29.05.2020

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „ Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград „ за 2019 г.

Решение № 100-29.05.2020

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2019 г.

Решение № 99-29.05.2020

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2019 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Белово.

Решение № 98-29.05.2020

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане„ – Септември на територията на община Белово за 2019 г.

Решение № 97-29.05.2020

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2019 година в региона на Дирекция „ Бюро по труда „ – Септември.

Решение № 96-29.05.2020

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство Белово „ – гр. Белово за предоставянето на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Решение № 95-29.05.2020

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2019 г.

Решение № 94-29.05.2020

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово.

Решение № 93-29.05.2020

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 92-29.05.2020

Доклад – анализ за образователно – възпитателната дейност в Основно училище „ Отец Паисий „ – с. Мененкьово, община Белово през първи срок на учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 91-29.05.2020

Отчет за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Сестримо, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 90-29.05.2020

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай „ – гр. Белово за учебната 2018/ 2019 г.

Решение № 89-22.05.2020

Кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.010 „ Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и  предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от ДГФ за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите във връзка с изпълнението на проект,, Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите,, и определяне на обекта за ,,Обект от първостепенно значение,, по смисъла на ЗУТ и параграф 1,т.6 от ДР на ЗОС.

Решение № 88-22.05.2020

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 84/ 04.05.2020г. на Общински съвет – гр. Белово за Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Решение № 87-22.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1082/ 27.06.2019 г.