РЕШЕНИЯ

Решение № 271-25.06.2021

Безвъзмездно прехвърляне на Държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ., бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ., бр. 61 от 2 август 2019 г. и във връзка с постъпило писмо 93-00-514/13.04.2020 г. на „Монтажи“ ЕАД и „ДКК“ ЕАД

Решение № 270-25.06.2021

Заявление с вх. № УТ-821/28.05.2021 г. от Георги Николов Коев, с искане за ПУП-ПРЗ на ПИ 03592.2.1059 за създаване на УПИ-XX-1059 „за производствени и складови дейности“ – развъдник за кучета, местност „ Стопански двор по КККР  на гр. Белово

Решение № 269-25.06.2021

ЧИ ПУП-ПР за разделянето на УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово, като се обособи ново УПИ IX – „за жилищно застрояване, включващо поземлен имот № 432, № 468, № 467, №466, № 465, № 471,№ 470, № 469, № 430, а съществуващата могила се запази в новообразувано УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово

Решение № 268-25.06.2021

Избор на нов представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Решение № 267-25.06.2021

Упълномощаване на Кмета на Община Белово за издаване  на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане съгласно подписан АДБФП Д-34-29/01.06.2021год. Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Решение № 266-25.06.2021

Промяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово, приета от Общински съвет с Решение № 199 от 15.03.2005 г., с Протокол № 28/15.03.2005 г., изменена с Решение № 378 от 29.03.2013 г., с Протокол № 35 от 29.03.2013 г. на Общински съвет – Белово

Решение № 265-25.06.2021

Предложение на Кмета на община Белово, във връзка с Заявление с вх. № УТ – 616/20.04.2021 г. от „ Хидрострой – Сестримо“ ЕООД, с искане за ЧИ ПУП-ПРЗ за промяна по имотна граница на ПИ 757 на улица с ос.т. 4-64-173 и създаване на новообразувани УПИ-I-757 „ за производствени и складови  дейности“  в нов квартал 1А, промяна на УПИ-I – „за клуб и магазин“ и УПИ-III-1, кв. 3 по плана на с. Сестримо, община Белово

Решение № 264-25.06.2021

Отчет на Програмата за опазване на околната среда за 2020 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г. приета с Решение № 644/24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 263-25.06.2021

Информация от кметовете на населени места в община Белово за честотата и качеството на сметосъбиране и сметоизвозване

Решение № 262-25.06.2021

Отчет за 2020 година на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014 – 2020/

 

Решение № 261-25.06.2021

Съставяне на временна комисия за изготвяне на проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

Решение № 260-25.06.2021

Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит

 

Решение № 259-25.06.2021

Приемане на Плана за финансово оздравяване на община Белово.

 

Решение № 258-28.05.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Реконструкция на в водопроводна мрежа на село Голямо Белово“

 

Решение № 257-28.05.2021

Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово

 

Решение № 256-28.05.2021

Отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово

 

Решение № 255-28.05.2021

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

 

Решение № 254-28.05.2021

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

 

Решение № 253-28.05.2021

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане„ – Септември на територията на община Белово за 2020 г.

 

Решение № 252-28.05.2021

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2020 година в региона на Дирекция „ Бюро по труда „ – Септември

Решение № 251-28.05.2021

Частично изменение на ПУП – ПР, на УПИ – VII – 994 „ за търговски комплекс и обществено хранене“ и УПИ – II – 994 „ търговски комплекс и обществено хранене“, като се отдели и обособи част  от ПИ 03592.502.994 кв. 60г по плана на гр. Белово, община Белово за обслужваща алея

Решение № 250-22.04.2021

Годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“.

Решение № 249-22.04.2021

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2020 г. в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.

Решение № 248-22.04.2021

Приемане на информация, относно работата и дейността на Съюза на инвалидите в България в община Белово през 2020 г.

Решение № 247-22.04.2021

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово.

Решение № 246-22.04.2021

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 245-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за състоянието на спортните площадки, разположени на открито.

Решение № 244-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за изготвени, реализирани и в процес на изпълнение на проекти на община Белово с европейски средства

Решение № 243-22.04.2021

Актуализация на План за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г.

Изтегли актуализирания план за 2021 г.

Решение № 242-22.04.2021

Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 25 от 26.03.2021 г.

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от 17.03.2021 г.

Решение № 240-26.03.2021

Изменение Програмата за 2021 г. по  Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Решение № 239-26.03.2021

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд   /ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година и/или под аренда с минимален  срок от 5  години

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г.

Решение № 237-26.03.2021

Откриване на процедура за     финансово оздравяване на община Белово.

Решение № 236-26.03.2021

План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2022 година.

Решение № 235-26.03.2021

Отчет за 2020 г., по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 234-26.03.2021

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Решение № 233-26.03.2021

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2020 г.

Решение № 232-26.03.2021

Отчет – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 231-26.03.2021

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово към Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2020 г.

Решение № 230-26.03.2021

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Решение № 229-26.03.2021

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за I – ви учебен срок на учебната 2020 – 2021 година.

Решение № 228-26.03.2021

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“  за 2020 г.

Решение № 227-17.03.2021

Вземане на решение, за определяне на особен представител на община Белово по НОХД 45/2021  по описа на Окръжен съд Пазарджик

Решение № 226-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за  проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Белово“ и проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на  с. Дъбравите“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Решение № 225-17.03.2021