РЕШЕНИЯ

Решение № 134-26.06.2020

Временна комисия за Удостояване посмъртно със званието „ Почетен гражданин на град Белово и Общината „ г- н Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Решение № 133-26.06.2020

Приемане на актуализация на Плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Решение № 132-26.06.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 131-26.06.2020

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Решение № 130-26.06.2020

Учредяване на безвъзмездно право на   ползване върху имот, собственост на община Белово.

Решение № 129-26.06.2020

Приемане на Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Решение № 128-26.06.2020

Доклад от Спаска Симеонова Кузманова – Директор на Средно училище „Александър Иванов – Чапай„ – гр. Белово относно: Осигуряване на равноправен достъп, чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда в училището.

Решение № 127-26.06.2020

Приемане на информация от кметовете на кметства в община Белово относно : Честотата и качеството на предлаганото медицинско обслужване.

Решение № 126-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Клуб на инвалидите през 2019 г.

Решение № 125-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Сдружение „ Диабетици „ – гр. Белово през 2019 г.

Решение № 124-26.06.2020

Приемане на Доклади за дейността на пенсионерските клубове на територията на община Белово за 2019 г., въведени мерки, документи и дейности по спазване на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Белово.

Решение № 123-26.06.2020

Приемане на годишни отчети на Народните читалища на територията на община Белово за 2019 г.

Решение № 122-26.06.2020

Информация за готовността на „ В и К – Белово“ ООД за снабдяване с питейна вода на жителите на община Белово през предстоящия летен сезон, Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Решение № 118-29.05.2020

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово.

Решение № 117-29.05.2020

Отмяна на Наредба за публично – частно партньорство на община Белово.

Решение № 116-29.05.2020

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 година.

Решение № 115-29.05.2020

Информация за проекти, изпълнявани през 2019 година, финансирани от Европейски фондове.

Решение № 114-29.05.2020

Отчет за дейността на Бюджетна дейност „ Домашен социален патронаж „ – община Белово за 2019 година.

Решение № 113-29.05.2020

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Решение № 112-29.05.2020

Освобождаване от заплащане на наеми на имоти – общинска собственост.

Решение № 111-29.05.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Решение № 110-29.05.2020

Информация за състоянието на обществено достъпните спортни и детски площадки в населените места на община Белово.

Решение № 109-29.05.2020

Определяне на представител на община Белово в общото събрание на акционерите на „ МБАЛ – Пазарджик „ АД.

Решение № 108-29.05.2020

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Решение № 107-29.05.2020

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за второто полугодие на 2019г.

Решение № 106-29.05.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово.

Решение № 105-29.05.2020

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2019 г.

Решение № 104-29.05.2020

Изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 695/ 29.07.2019 г. за  съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на ,, Асоциация по В и К ,, на обособена територия, обслужвана от ,, В и К Белово ,, ООД.

Решение № 103-29.05.2020

Приемне на годишен отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност.

Решение № 102-29.05.2020

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания.

Решение № 101-29.05.2020

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „ Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград „ за 2019 г.

Решение № 100-29.05.2020

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2019 г.

Решение № 99-29.05.2020

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2019 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Белово.

Решение № 98-29.05.2020

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане„ – Септември на територията на община Белово за 2019 г.

Решение № 97-29.05.2020

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2019 година в региона на Дирекция „ Бюро по труда „ – Септември.

Решение № 96-29.05.2020

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство Белово „ – гр. Белово за предоставянето на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Решение № 95-29.05.2020

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2019 г.

Решение № 94-29.05.2020

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово.

Решение № 93-29.05.2020

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 92-29.05.2020

Доклад – анализ за образователно – възпитателната дейност в Основно училище „ Отец Паисий „ – с. Мененкьово, община Белово през първи срок на учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 91-29.05.2020

Отчет за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Сестримо, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Решение № 90-29.05.2020

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай „ – гр. Белово за учебната 2018/ 2019 г.

Решение № 89-22.05.2020

Кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.010 „ Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и  предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от ДГФ за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите във връзка с изпълнението на проект,, Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите,, и определяне на обекта за ,,Обект от първостепенно значение,, по смисъла на ЗУТ и параграф 1,т.6 от ДР на ЗОС.

Решение № 88-22.05.2020

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 84/ 04.05.2020г. на Общински съвет – гр. Белово за Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Решение № 87-22.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1082/ 27.06.2019 г.