Решения – 2021 г. архив1

Решение № 328-29.12.2021

Оправомощаване на Кмета на община Белово да открие банкови сметки на община Белово в „ИНВЕСТБАНК“ АД

Решение № 327-23.12.2021

Годишен отчет за 2021 година съгласно чл.12 от ЗЕЕ и програмата за ЕЕ на община Белово 2020 – 2025 г.

Решение № 326-23.12.2021

Стратегия за развитие на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, гр. Белово за периода 2021 – 2025 г.

Решение № 325-23.12.2021

Общински Културен Календар за 2022 г.

Решение № 324-23.12.2021

Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2022 г.

Решение № 323-23.12.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2022 г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Управляващия орган оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

Решение № 322-17.12.2021

Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВнК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 17.12.2021 г.

Решение № 321-26.11.2021

Предоставяне на информация за финансовото състояние на общинските дружествата за периода от 01.01.2021 г. до 30.11.2021 г., (по Приложение 1), одобрено от Общински съвет – Белово.

Решение № 320-26.11.2021

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово

Решение № 319-26.11.2021

Закриване на Постоянна комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Решение № 318-26.11.2021

Безвъзмездно прехвърляне на имот в полза на Държавата, необходим за реализиране на проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“

Решение № 317-26.11.2021

Даване на съгласие за внасяне на предложение от кмета на община Белово до Министерството на финансите за удължаване срока за възстановяване на безлихвен заем от централния бюджет, отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси ( ЗПФ)

Решение № 316-29.10.2021

Постъпило искане от „ДУЙГУ МУХЕНДИСКЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ НЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ КЧТ“ – представлявано от Иззет Екиз – управител.

Решение № 315-29.10.2021

Участие в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на Общината, като част от интегриран мулти – национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 – 2027 г. и Членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“

Решение № 314-29.10.2021

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Белово 2021-2025 г.

Решение № 313-29.10.2021

Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път 1-8, с. Момина клисура, община Белово, км. 162+100 ( след прекилометриране на Път 1-8, км. 159+875, нов), част от електронна система за събиране таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

Решение № 312-29.10.2021

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 310/ 24.09.2021г. на Общински съвет – Белово за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 311-22.10.2021

Сключване на анекс към Договор за кредит № 1081/27.06.2019 г. на Община Белово с Фонд ФЛАГ ЕАД, за удължаване срока на погсяване.

Решение № 310-24.09.2021

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Решение № 309-24.09.2021

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Решение № 308-24.09.2021

Информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на община Белово.

Решение № 307-24.09.2021

Информация за честотата и качеството на медицинското обслужване на населените места на територията на община Белово.

Решение № 306-24.09.2021

Информация за готовността на община Белово за предстоящият зимен сезон 2021 /2022 година.

Решение № 305-24.09.2021

Информация за състоянието на детските площадки на територията на община Белово.

Решение № 304-24.09.2021

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива за периода 2021 -2023 година.

Решение № 303-24.09.2021

Заявление с вх. № УТ-1208/12.08.2021 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН за външно ел. захранване на „ ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95, с. Сестримо, община Белово

Решение № 302-24.09.2021

Съгласие за проучване и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14163.16.10, село Габровица, община Белово.

Решение № 301-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 300-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 299-24.09.2021

Извършване на автобусния превоз на деца, задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 298-24.09.2021

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 297-24.09.2021

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 296-24.09.2021

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово за учебната 2021/ 2022 година.

Решение № 295-24.09.2021

Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление.

Решение № 294-24.09.2021

1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2020 година и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година, съгласно Единната бюджетна класификация.
2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2020 г.

Решение № 293-16.09.2021

Сключване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека във връзка с изпълнение на Решение №260 / 25.06.2021 г., допълнено с Решение № 290/30.07.2021 г. на Общински съвет Белово

Решение № 292-16.09.2021

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА РИСКА НА КОНЦЕСИОНЕРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Решение № 291-16.09.2021

Присъединяване на община Белово към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик