Решения – 2021 г. архив

Решение № 290-30.07.2021

Допълнение на Решение № 260/25.06.2021 година

Решение № 289-30.07.2021

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение „ Рехабилитация и реконструкция на улици от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Решение № 288-30.07.2021

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG05M9OP001-2.044-0002-C01 „Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово“.

Решение № 287-30.07.2021

Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД – гр.  Белово

Решение № 286-30.07.2021

Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД – гр.  Белово

Решение № 285-30.07.2021

Информация за текущото изпълнение на бюджета, сметките на средства от Европейския съюз и  сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Решение № 284-30.07.2021

Сключване на договор за кредит с „ Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП А-34-29/01.06.2021 г. Проект ИСУН BG BG16М10Р002-2.010-0038 „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово“

Решение № 283-30.07.2021

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Решение № 282-30.07.2021

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Решение № 281-30.07.2021

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Решение № 280-30.07.2021

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор № 47812.34.472 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: „ПСОВ за агломерация Белово“

Решение № 279-30.07.2021

Частично изменение на ПУП – ПР, на УПИ – XII -693, УПИ – XIV – 692,УПИ – XIII – 694 и УПИ – XXVI – 692 по имотната граница на ПИ с идентификатор № 03592.502.693, като отпадне тупикова улица с ос. т. 132 – 131, Кв. 52 по плана на град Белово, община Белово.

Решение № 278-30.07.2021

Частично изменение ПУП ПР  на част от Кв. 5, с. Аканджиево, отредена в действащия регулационен план „ за озеленяване“, за промяна отреждането в „ за жилищно застрояване“, в новообразувано УПИ – XI в новообразуван от Кв. 5 – Кв. 5а.

Решение № 277-30.07.2021

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на    територията на община Белово за 2021 – 2030 година и план за действие на община Белово.

Решение № 276-30.07.2021

Преобразуване на яслена група към ДГ „Щурче“ – Белово

Решение № 275-30.07.2021

Информация за готовността на ДГ „Щурче“ гр. Белово, община Белово за учебната 2021/2022 година.

Решение № 274-30.07.2021

Информация за готовността на Детска градина с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 година.

Решение № 273-30.07.2021

Информация за готовността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г.

Решение № 272-30.07.2021

Информация за готовността на СУ „ Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г.

Решение № 271-25.06.2021

Безвъзмездно прехвърляне на Държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ., бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ., бр. 61 от 2 август 2019 г. и във връзка с постъпило писмо 93-00-514/13.04.2020 г. на „Монтажи“ ЕАД и „ДКК“ ЕАД

Решение № 270-25.06.2021

Заявление с вх. № УТ-821/28.05.2021 г. от Георги Николов Коев, с искане за ПУП-ПРЗ на ПИ 03592.2.1059 за създаване на УПИ-XX-1059 „за производствени и складови дейности“ – развъдник за кучета, местност „ Стопански двор по КККР  на гр. Белово

Решение № 269-25.06.2021

ЧИ ПУП-ПР за разделянето на УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово, като се обособи ново УПИ IX – „за жилищно застрояване, включващо поземлен имот № 432, № 468, № 467, №466, № 465, № 471,№ 470, № 469, № 430, а съществуващата могила се запази в новообразувано УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово

Решение № 268-25.06.2021

Избор на нов представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Решение № 267-25.06.2021

Упълномощаване на Кмета на Община Белово за издаване  на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане съгласно подписан АДБФП Д-34-29/01.06.2021год. Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Решение № 266-25.06.2021

Промяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово, приета от Общински съвет с Решение № 199 от 15.03.2005 г., с Протокол № 28/15.03.2005 г., изменена с Решение № 378 от 29.03.2013 г., с Протокол № 35 от 29.03.2013 г. на Общински съвет – Белово

Решение № 265-25.06.2021