Решения – архив мандат 2019-2023г.

Решение № 443-05.10.2022

Община Белово да кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“,   Програма  за храни  и  основно материално подпомагане 2021 – 2027 година, с  Проект „Топъл обяд в община Белово“.

Решение № 442-05.10.2022

Актуализация на Постоянните комисии по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ и „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ към Общински съвет – Белово.

Решение № 441-05.10.2022

Определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет на община Белово.

Решение № 440-30.09.2022

Процедура за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Белово и Общината“ на академик Дамян Дамянов.

Решение № 439-30.09.2022

Издаване запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за Консултантски услуги: за разработка на проектно предложение; за управление на одобрен проект; за разходи за авторски надзор; за разходи за строителен надзор по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ „Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Решение № 438-30.09.2022

Издаване на запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за „Доставка и монтаж на спортно оборудване за външно игрище“ по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ „Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Решение № 437-30.09.2022

Издаване на запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“  във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001- 7.002-УЧИЛИЩЕ – „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,,,  сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Решение № 436-30.09.2022

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор „Ремонт на тротоарни настилки по бул. ,,Освобождение,, с достъпна среда, град Белово, община Белово, област Пазарджик“, финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-19.124-0005-C01 за представяне на БФП по ПРСР за периода 2014-2020г. , съфинансирана от ЕЗФ за РСР по подмярка 19.2. ,,Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР,,  на мярка 19 ,,ВОМР,,, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Решение № 435-30.09.2022