РЕШЕНИЯ

Решение № 310-24.09.2021

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Решение № 309-24.09.2021

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Решение № 308-24.09.2021

Информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на община Белово.

Решение № 307-24.09.2021

Информация за честотата и качеството на медицинското обслужване на населените места на територията на община Белово.

Решение № 306-24.09.2021

Информация за готовността на община Белово за предстоящият зимен сезон 2021 /2022 година.

Решение № 305-24.09.2021

Информация за състоянието на детските площадки на територията на община Белово.

Решение № 304-24.09.2021

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива за периода 2021 -2023 година.

Решение № 303-24.09.2021

Заявление с вх. № УТ-1208/12.08.2021 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН за външно ел. захранване на „ ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95, с. Сестримо, община Белово

Решение № 302-24.09.2021

Съгласие за проучване и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14163.16.10, село Габровица, община Белово.

Решение № 301-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 300-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 299-24.09.2021

Извършване на автобусния превоз на деца, задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 298-24.09.2021

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 297-24.09.2021

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 296-24.09.2021

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово за учебната 2021/ 2022 година.

Решение № 295-24.09.2021

Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление.

Решение № 294-24.09.2021

1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2020 година и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година, съгласно Единната бюджетна класификация.
2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2020 г.

Решение № 293-16.09.2021

Сключване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека във връзка с изпълнение на Решение №260 / 25.06.2021 г., допълнено с Решение № 290/30.07.2021 г. на Общински съвет Белово

Решение № 292-16.09.2021

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА РИСКА НА КОНЦЕСИОНЕРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Решение № 291-16.09.2021

Присъединяване на община Белово към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик