РЕШЕНИЯ

Решение № 392-24.06.2022

„Инвестиционно предложение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на е. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик

Решение № 391-27.05.2022

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Решение № 390-27.05.2022

Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Септември на територията па община Белово за 2021 г.

Решение № 389-27.05.2022

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември на територията на община Белово за 2021 г.

Решение № 388-27.05.2022

Докладна записка от Кмета на община Белово, във връзка с постъпило предложение от Людмил Габерски

Решение № 387-27.05.2022

Одобряване на ПУП-ПП „Нов временен МКТП 630kVA, 20/0,4kV и кабелни линии СрН 20kV за временно ел. захранване.

Решение № 386-27.05.2022

Предоставяне имоти, общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

Решение № 385-20.05.2022

Определяне на обекти от първостепенно значение за община Белово.

Решение № 384-20.05.2022

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2022-2023 година и/или под аренда с минимален срок от 5 години

Решение № 383-20.05.2022

Връщане за ново обсъждане на Решение № 370 от 28.04.2022 г., прието с Протокол № 43 от 28.04.2022 г.

Решение № 382-20.05.2022

Определяне на представител на община Белово в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.

Решение № 381-28.04.2022

Предоставяне на безвъзмездно право на поставяне на терминално устройство ATM/Банкомат на „ИНВЕСТБАНК“ АД

Решение № 380-28.04.2022

Годишни отчетни доклади за дейността на Народните читалища на територията на община Белово за 2021 г.

Решение № 379-28.04.2022

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 г.

Решение № 378-28.04.2022

Информация за дейността на Детска градина „Щурче“, гр. Белово за учебната 2021/2022 г.

Решение № 377-28.04.2022

Годишен отчет за 2021 г. на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.

Решение № 376-28.04.2022

Доклад за дейността на Бюджетна дейност „Домашен социален патронаж“ община Белово за 2021 година.

Решение № 375-28.04.2022

Отчет за финансовото състояние за първо тримесемие на 2022 г. на общинско дружестнво „ЗЕЛЕНО СТРОТЕЛСТВО 2020”

Решение № 374-28.04.2022

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Решение № 373-28.04.2022

Промяна характера на собственостга на имот, общинска собственост.

Решение № 372-28.04.2022

ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1008 в кв. 63 по плана на гр. Белово, участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.1008 по КККР на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик

Решение № 371-28.04.2022

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.

Решение № 370-28.04.2022

Приемане на бюджета за 2022 година на община Белово

Решение № 369-28.04.2022

Приложение по чл. 130 от Закона за публичните финанси.

Решение № 368-28.04.2022

Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по Вик, както и неговите позиции и мандат за редовното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по Вик на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик

Решение № 367-25.03.2022

Продажба на имот, частна общшнска собственост, УПИ XI, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево

Решение № 366-25.03.2022

Продажба на имот, частна общшнска собственост, УПИ XIII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево

Решение № 365-25.03.2022

Продажба на имот, частна обшшпска собственост, УПИ XII, находящ се в с. Аканджиево, обш. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево

Решение № 364-25.03.2022

Заявление, е вх. № АО – 2095/23.12.2021 г. от Вихър Владимиров Пенков за закупуване на част от имот публична общинска собственост, който е УПИ 1-16 „за озеленяване, ТП, инфраструктура и тематични атракции“, кв. 11, курорт Чаира

Решение № 363-25.03.2022

Заявление, е вх. № УТ — 123/25.01.2022 г. от Силвия Руменова Павлова за допускане за изработване ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I -2,3 и УПИ Н-2,3 в кв. 1, е. Аканджиево

Решение № 362-25.03.2022

Удължаване срока на ДБФПВС05М90Р001-6.002-0021-С01, Проект „Патронажна грижа + в община Белово“ с 6 месеца, чрез сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧР

Решение № 361-25.03.2022

План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2023 г.

Решение № 360-25.03.2022

Отчет на Кмета на Общината заизпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2021 г.

Решение № 359-25.03.2022

Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Белово, финансирани от общинския бюджет за 2021 г.

Решение № 358-25.03.2022

Отчет за 2021 г. на общинска Програма за закрила на детето и общинска Програма за закрила на детето за 2022 г.

Решение № 357-25.03.2022

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2021 г.

Решение № 356-25.03.2022

Доклад – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий,, – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2020/ 2021 г.

Решение № 355-25.03.2022

Информация за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ — гр. Белово за учебната 2021/2022 година.

Решение № 354-25.03.2022

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2021 г.

Решение № 353-25.03.2022

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Решение № 352-25.03.2022

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“ за 2021 г.

Решение № 351-04.03.2022

Създаване на Временна комисия за проверка на финансовото състояние на общинските дружества

Решение № 350-04.03.2022

Предложение от общинския съветник Иван Кехайов, с вх. № ОбС – 731/04.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Решение № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на общински съвет – Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29 от 25.06.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит

Решение № 349-04.03.2022

Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС – 729/02.03.2022 г., относно освобождаване на управителя на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД с ЕИК 206058980 и избор на нов управител.

Решение № 348-04.03.2022

Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС- 728/ 02.03.2022 г., относно освобождаване на съвет на директорите на общинското акционерно дружество „ БЕЛОВО 2014“ ЕАД с ЕИК 203111417 и избор на нов съвет на директорите

Решение № 347-18.02.2022

Задължаване на Кмета на община Белово да предостави отчет във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29от 25.06.2021 г.

Решение № 347-18.02.2022

Задължаване на Кмета на община Белово да предостави отчет във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29от 25.06.2021 г.

Решение № 346-18.02.2022

Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВИК, както и неговите позиции и мандат за извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

Решение № 345-18.02.2022

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Решение № 344-18.02.2022

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Архитектурно осветление на паметника на Крум Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ по процедура за подбор на проектни предложения -№ BG06RDNP001 -19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Решение № 343-18.02.2022

Кмета на община Белово да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Договор № BG16M10P002-2.009-0029- С01, „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, па Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., подписан между Министерство на околната среда и Община Белово.

Решение № 342-18.02.2022

Разрешение за изработване на ПУП — ПП [Парцеларен план] в границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура -укрепителни и отводнителни мероприятия за „Укрепване на свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ, 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25, кв.26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица. изработен в съответствие е извършените инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване и проекто – проучвателни дейности, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ и чл. 125,ал.2 от ЗУТ

Решение № 341-18.02.2022

Частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I- 23, УПИ II-23, УПИ Ш-23, УПИ 1V-23 и УПИ V-23 в кв.З, с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик.

Решение № 340-18.02.2022

ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ 1-487 „Производствени и складови дейности“ в кв.36 по плана на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик

Решение № 339-18.02.2022

ЧИ ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 03592.503.257 no КККР на гр. Белово, за който са отредени УПИ П-257, УПИ Ш-257, УПИ XI1-257 и УПИ XIII- 257 в кв. 108, по регулационен плам на гр. Белово.

Решение № 338-18.02.2022

ПУП-ПРЗ за УПИ I -77 „за промишлено производство, складове, офиси и фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 00165.2.77 по КККР на с. Аканджиево, община Белово.

Решение № 337-18.02.2022

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2021 г. и приемане на План за работа на МКБППМН – Белово за 2022 г.

Решение № 336-18.02.2022

Определяне на директора на ДГ „Щурче“ – град Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Решение № 335-18.02.2022

Определяне на директорите на училищата на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Решение № 334-18.02.2022

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2021 г.

Решение № 333-18.02.2022

Приемане на План за заседанията на Общински съвет – Белово за 2022 година

Решение № 332-18.02.2022

ПУП-Г1П „Нов временен МКТП 630kVA, 20/0.4kV и кабелни линии СрН 20kV за временно ел. захранване“

Решение № 331-18.02.2022

Отчет за дейността на Исторически музей, гр. Белово за 2021 г.

Решение № 330-26.01.2022

Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик

Решение № 329-26.01.2022

Сключване на анекс към Договор за кредит № 1081/27.06.2019 г. на община Белово с „Фонд Флаг“ ЕАД, за удължаване срока за погасяване

Решение № 328-29.12.2021

Оправомощаване на Кмета на община Белово да открие банкови сметки на община Белово в „ИНВЕСТБАНК“ АД

Решение № 327-23.12.2021

Годишен отчет за 2021 година съгласно чл.12 от ЗЕЕ и програмата за ЕЕ на община Белово 2020 – 2025 г.

Решение № 326-23.12.2021

Стратегия за развитие на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, гр. Белово за периода 2021 – 2025 г.

Решение № 325-23.12.2021

Общински Културен Календар за 2022 г.

Решение № 324-23.12.2021

Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2022 г.

Решение № 323-23.12.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2022 г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Управляващия орган оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

Решение № 322-17.12.2021

Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВнК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 17.12.2021 г.

Решение № 321-26.11.2021

Предоставяне на информация за финансовото състояние на общинските дружествата за периода от 01.01.2021 г. до 30.11.2021 г., (по Приложение 1), одобрено от Общински съвет – Белово.

Решение № 320-26.11.2021

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово

Решение № 319-26.11.2021

Закриване на Постоянна комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Решение № 318-26.11.2021

Безвъзмездно прехвърляне на имот в полза на Държавата, необходим за реализиране на проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“

Решение № 317-26.11.2021

Даване на съгласие за внасяне на предложение от кмета на община Белово до Министерството на финансите за удължаване срока за възстановяване на безлихвен заем от централния бюджет, отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси ( ЗПФ)

Решение № 316-29.10.2021

Постъпило искане от „ДУЙГУ МУХЕНДИСКЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ НЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ КЧТ“ – представлявано от Иззет Екиз – управител.

Решение № 315-29.10.2021

Участие в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на Общината, като част от интегриран мулти – национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 – 2027 г. и Членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“

Решение № 314-29.10.2021

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Белово 2021-2025 г.

Решение № 313-29.10.2021

Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път 1-8, с. Момина клисура, община Белово, км. 162+100 ( след прекилометриране на Път 1-8, км. 159+875, нов), част от електронна система за събиране таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

Решение № 312-29.10.2021

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 310/ 24.09.2021г. на Общински съвет – Белово за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 311-22.10.2021

Сключване на анекс към Договор за кредит № 1081/27.06.2019 г. на Община Белово с Фонд ФЛАГ ЕАД, за удължаване срока на погсяване.

Решение № 310-24.09.2021

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Решение № 309-24.09.2021

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Решение № 308-24.09.2021

Информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на община Белово.

Решение № 307-24.09.2021

Информация за честотата и качеството на медицинското обслужване на населените места на територията на община Белово.

Решение № 306-24.09.2021

Информация за готовността на община Белово за предстоящият зимен сезон 2021 /2022 година.

Решение № 305-24.09.2021

Информация за състоянието на детските площадки на територията на община Белово.

Решение № 304-24.09.2021

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива за периода 2021 -2023 година.

Решение № 303-24.09.2021

Заявление с вх. № УТ-1208/12.08.2021 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН за външно ел. захранване на „ ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95, с. Сестримо, община Белово

Решение № 302-24.09.2021

Съгласие за проучване и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14163.16.10, село Габровица, община Белово.

Решение № 301-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 300-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Решение № 299-24.09.2021

Извършване на автобусния превоз на деца, задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 298-24.09.2021

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 297-24.09.2021

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Решение № 296-24.09.2021

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово за учебната 2021/ 2022 година.

Решение № 295-24.09.2021

Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление.

Решение № 294-24.09.2021

1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2020 година и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година, съгласно Единната бюджетна класификация.
2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2020 г.

Решение № 293-16.09.2021

Сключване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека във връзка с изпълнение на Решение №260 / 25.06.2021 г., допълнено с Решение № 290/30.07.2021 г. на Общински съвет Белово

Решение № 292-16.09.2021

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА РИСКА НА КОНЦЕСИОНЕРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Решение № 291-16.09.2021

Присъединяване на община Белово към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик