Проекти на нормативни документи внесени в Общински съвет

Годишен финансов отчет за 2019 г.

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2019 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2019 г.