Проекти на нормативни документи внесени в Общински съвет

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2019 г.

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2019 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2019 г.