Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-30.10.2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет – Белово, на  30.10.2020 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Предложение от кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 333/ 12.10.2020 г. относно Съгласие за иницииране на процедура за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ старото приемно здание на жп гара Белово за музей.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

2 .Предложение от кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 344/ 20.10.2020 г. относно Заявление с вх. № УТ – 1267/ 12.10.2020 г. от АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за изготвяне ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/ СКТ № 1039 на път I – 8 с. Момина Клисура, Община Белово км. 162+100 ( след прекилометриране на път I – 8 км. 159+ 875, нов ), част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. (Тол) и н база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3. 5 т. (електронна винетка).

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

3. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 321/ 17.09.2020 г. относно Предоставяне на земи от ОПФ по реда на параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ на наследници на Йорданка Христова Манова за признато, но невъзстановено право на собственост върху имот – нива 9 000 кв.м. в местн. „Билото“ и неизпълнено Решение № 22/ 30.11.2011 г. на Общински съвет – Белово.

    Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Комисия по „Устройство

на територията, строителството

общинска собственост .

4. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 346/ 22.10.2020 г. относно: Изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG 16M1OP002-2.002-0004-C01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини : Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, и конкретните правомощия на кмета , чл.5, ал.1, т.22 от ПОДОСОБНКВОА и в изпълнение на Решение № 364/31.03.2017 г. на Общински съвет Белово и след проведено публично обсъждане 01.10.2020 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

5. Кандидатстване на община Белово по Процедура по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOPOO1 – 5.001 „ Топъл обяд“.

   Докладва : Кмета на Общината.

   Становище : Всички постоянни комисии.

6. Предложение на кмета на община Белово с вх. № 348/ 23.10.2020 г. относно: Предоставяне на имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

7. Предложение на кмета на община Белово с вх. № 349/ 23.10.2020 г. относно: Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествени дялове на „ В и К – Белово“ ООД, ЕИК:112107477 от община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

8. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници и граждани.

9.Текущи

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

                                                       

Прочетете повече