Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-29.07.2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам на редовно заседание на Общински съвет – Белово, на 29.07.2020 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Финансов отчет за изразходваните бюджетни средства и отчет за дейността за 2019 г.  с вх. № ОбС – 279/ 23.07.2020 г. от Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“ .

Докладва : Председателят на Общински съвет – Белово – Стефан Якимов.

Становище : Всички постоянни комисии.

2. Годишен финансов отчет за 2019 г. с вх. № ОбС – 280/ 23.07.2020 г. от „Общински имоти Белово“ ЕООД.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

3.Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. с вх. № ОбС – 280/ 23.07.2020 г. от „Общински имоти Белово“ ЕООД.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

4.Становище с вх. № ОбС – 290/ 24.07.2020 г. от Ненка Тодорова – заместник – кмет на община Белово относно Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Общински имоти Белово ЕООД.

Докладва : Ненка Тодорова – заместник –  кмет на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

5.Годишен финансов отчет за 2019 г. от „Белово 2014“ ЕАД с вх. № ОбС – 283/ 24.04.2020 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

6.Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от „Белово 2014“ ЕАД с вх. № ОбС – 281/ 24.07.2020 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

7.Становище с вх. № ОбС – 291/ 24.07.2020 г. от Ненка Тодорова – заместник – кмет на община Белово относно Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Белово 2014“ ЕАД.

Докладва : Ненка Тодорова – заместник –  кмет на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

8.Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 176/ 13.05.2020 г. относно Приемане на уточнения план и Отчета за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2019 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2019 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

9.Информация с вх. № ОбС – 289/ 24.07.2020 г. относно текущото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за първото полугодие на 2020 г.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

10.Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 282/ 24.07.2020 г. относно Възобновяване на производството по приемане на Решение № 118/ 29.05.2020 г., прието с Протокол № 11 от 29.05.2020 г.

Докладва : Председателят на Общински съвет – Белово – Стефан Якимов.

Становище : Всички постоянни комисии.

11.Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 284/ 24.07.2020 г. относно Актуализиране на действащите Наредби на територията на Община Белово.

Докладва : Председателят на Общински съвет – Белово – Стефан Якимов.

Становище : Всички постоянни комисии.

12.Предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 286/ 24.07.2020 г. относно Закриване на ОУ „Отец Паисий“ – с. Сестримо, община Белово.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

13.Докладнани от кметове на кметства относно проблеми с водоснабдяването на територията на населените места във връзка с Решение № 122/ 26.06.2020 г. на Общински съвет – Белово:

Докладва : Председателят на Общински съвет – Белово – Стефан Якимов.

Становище : Всички постоянни комисии.

14.Доклад от Ненка Крумова Тодорова – Председател на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 292/ 24.07.2020 г. относно Доклад на комисията по следприватизационен контрол във връзка с Решение № 122/ 26.06.2020 г. на Общински съвет – Белово.

Докладва : Ненка Тодорова – Председател на Комисията.

Становище : Всички постоянни комисии.

15.Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 259/ 24.06.2020 г. относно Определяне на лице за събиране такса за ползване на поливната вода от населението от подземно съоръжение за напояване на земеделски земи в землището на село Мененкьово.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

16.Предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 271/ 14.07.2020 г. относно Изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за промяна на имотна граница на УПИ ХХII – „производствени и складови дейности“ и разделянето му на УПИ XXII – „производствени и складови дейности“ и УПИ XXVI – „за спортни дейности“ кв. 93, гр. Белово, община Белово.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

17.Предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 272/ 14.07.2020 г. относно Изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за разделяне на УПИ I – „производствени и складови дейности“ на УПИ I – „производствени и складови дейности“, УПИ IV – „за спортни дейности“ и УПИ V – „ за читалищни дейности“ кв. 36, с. Момина клисура, община Белово.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

18.Предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 275/ 20.07.2020 г. относно Отчет на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпорееждане с общинска собственост в община Белово.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

19.Предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 278/ 23.07.2020 г. относно Безвъзмездно предоставяне за управление на старото приемно здание на ЖП гара Белово на Община Белово от собственика на ДП „НКЖИ“ по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

20.Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 285/ 24.07.2020 г. относно Решение № 121/ 19.06.2020 г., прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 19.06.2020 г., с Протокол № 12 от 19.06.2020 г. и Заповед № ПО – 113 от 01.07.2020 г. на Областния управител на област Пазарджик.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

21.Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 288/ 24.07.2020 г. относно Допълнение към Решение № 89/ 22.05.2020 г., Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 22.05.2020 г., с Протокол № 10 от 22.05.2020 г.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

22.Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 277/ 23.07.2020 г. относно Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

23.Предложение от кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 287/ 24.07.2020 г. относно Прекратяване членството на община Белово в Агенция за регионално развитие на Рила.

Докладва : Кмета на Община Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

24.Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 293/ 24.07.2020 г. относно Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Докладва : Председателят на Общински съвет – Белово – Стефан Якимов.

Становище : Всички постоянни комисии.

25.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.

СТЕФАН ЯКИМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече