Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-22.04.2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет – Белово, на  22.04.2021г. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД :

      

1. Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово, с вх. № ОбС – 493/13.04.2021 г., относно отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 25 от 26.03.2021 г.

  Докладва: Председател на Общински съвет

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

2.Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово, с вх. № ОбС – 494/13.04.2021 г., относно актуализация на План за заседанията на Общински съвет – Белово за 2021 година.

Докладва: Председател на Общински съвет

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

3.Предложение от кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 498 / 13.04.2021 г., относно Отчет на Кмета на Общината за изготвяне, реализиране и в процес на изпълнение на проекти на община Белово с европейски средства.

                                                                                           Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

4. Предложение от кмета на община Белово, с вх. № ОбС-499/13.04.2021 г., относно Отчет на Кмета на Общината за състоянието на спортните площадки, разположени на открито.

                                                                                                Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

5. Информация с вх. № ОбС – 503/14.04.2021 г., относно функционирането и дейността на ДГ „Щурче“ гр. Белово.

                                                                                    Докладва: Директор на ДГ „ Щурче“ гр. Белово

             Становище:  Всички постоянни комисии

6. Запознаване с Доклад, с вх. № ОбС – 496/13.04.2021 г., относно дейността на Детска градина с. Сестримо за 2020 година.

           Докладва: Надежда Тасева – Директор на ДГ – с. Сестримо

                                                                                                Становище:  Всички постоянни комисии

7. Запознаване с Доклад, с вх. № ОбС – 488/09.04.2021 г., относно работата и дейността на Съюза на инвалидите в България  в Община Белово през 2020 година.

Докладва: Председател на Общински съвет

                                                                               Становище: Всички постоянни комисии

8. Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово, с вх. № ОбС – 506/14.04.2021 г., относно приемане на годишни отчети на Народните читалища на територията на община Белово за 2020 година.

                                      Докладва: Председател на Общински съвет

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

9. Запознаване с годишен Отчет на „ Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр. Белово за 2020 г. с вх. № ОбС – 416/20.01.2021 г.

Докладва: Директор на ДЦДМУ гр. Белово

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

10. Запознаване с годишен финансов Отчет на Волейболен клуб „Марица“, с вх. № ОбС – 504/14.04.2021 г.

                                                                               Докладва: Председател на ВК „Марица“ гр. Белово

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

11. Запознаване с писмо от „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД – гр. Белово, с вх. № ОбС – 501/14.04.2021 г.

Докладва: Председател на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

12. Запознаване с писмо от „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД – гр. Белово, с вх. № ОбС – 502/14.04.2021 г.

Докладва: Председател на „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

13. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници и граждани.

13.1. Молба от Стефчо Адамов Адамски, от с. Мененкьово, с вх. № 500/13.04.2021 г.,  относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Председател на Общински съвет

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

13.2. Питане от общински съветник, с вх. № 484/08.04.2021 г., относно антена на телекомуникационен оператор, поставен на покрива на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1910“ с. Мененкьово.

Докладва: Владимир Михайлов – общински съветник

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

14. Текущи

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

                         

Прочетете повече