Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-24.09.2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет – Белово на  24.09.2021г. от 09:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния:

ДНЕВЕН РЕД :

      

1. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 512/13.05.2021 г., приемане  Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на община Белово за 2020 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2020 година.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

2. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 602/14.09.2021 г., относно предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

3.  Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 591/01.09.2021 г., относно формиране на самостоятелни паралелки в СУ „ Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

4.  Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 592/01.09.2021 г., относно формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2021/2022 година.      

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

5. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 608/15.09.2021г., относно финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в това число и кв. Малко Белово до СУ „ Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2021/2022 г.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

6. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 609/15.09.2021г., относно извършване на автобусния превоз на деца, задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „ Щурче“ гр. Белово за учебната 2021/2022 г.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

7. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 615/16.09.2021 г., относно изменение Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово, във връзка с постъпило искане на собственик на УПИ – IX-613, кв. 65 по ПУП на с. Сестримо.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

8. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 614/ 16.09.2021 г., относно изменение Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

9. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № 601/14.09.2021 г., относно съгласие за проучване и изграждане на водовземно съоръжение- тръбен кладенец в ПИ 14163.16.10, село Габровица, община Белово.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

10. Предложение от Кмета на общината Белово, с вх. № ОбС – 594/03.09.2021 г., относно постъпило заявление с вх. № УТ-1208/12.08.2021 г. от „ ЦЕТИН България“ ЕАД за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН за външно ел. захранване на „ ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95, с. Сестримо, община Белово.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

11. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 604/14.09.2021 г., относно краткосрочна Програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и Биогорива за периода 2021/2023 г.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

12. Информация, с вх. № ОбС – 606/15.09.2021 г., относно състоянието на детските площадки на територията на община Белово.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

13. Информация с вх. № ОбС – 605/15.09.2021 г., относно готовността на община Белово за предстоящия зимен сезон 2021/ 2022 г.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

14.  Информация, във връзка с писмо с изх. № ОбС – 323 /31.08.2021 г. на Общински съвет – Белово, относно  честотата и качеството на медицинското обслужване на населените места на територията на община Белово.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

15. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 610/15.09.2021 г., относно приемане на информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на община Белово.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

16. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 611/15.09.2021 г., относно информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Докладва: Кмета на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

17. Докладна записка, с вх. № ОбС – 617/17.09.2021 г. от Временна комисия за изготвяне на Проект на Правилник за изменение и доплнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

18. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници и граждани.

18.1. Жалба, с вх. № ОбС – 593/07.09.2021 г. от жители на квартала намиращ се в близост до бензиностанция „ Петрол“  и  бул. Освобождение в град Белово.

Докладва: Вносителя на жалбата

Становище:  Всички постоянни комисии

19. Текущи

          

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

                         

Прочетете повече