Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-25.06.2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет – Белово на  25.06.2021г. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД :

      

1. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 521/19.05.2021 г., относно приемане на План за финансово оздравяване на община Белово за периода 2021 – 2023 г.

  Докладва: Кмета  на Общината

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

2. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 556/18.06.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.

  Докладва: Кмета  на Общината

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

3.Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово, с вх. № ОбС – 542/14.06.2021 г., относно съставяне на временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общински съвет – Белово.

Докладва: Председателя  на Общински съвет – Белово

Становище: Всички постоянни комисии

4. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 546/14.06.2021 г., относно приемане на Отчет на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/ за 2020 г.         

                              Докладва: Кмета  на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

5. Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово, с вх. № ОбС –554/17.06.2021г., относно информация от кметовете на населени места в община Белово за честотата и качеството на сметосъбиране и сметоизвозване.

Докладва: Председателя на Общински съвет – Белово

Становище: Всички постоянни комисии

6. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 547/15.06.2021 г., относно Отчет на Програмата за опазване на околната среда за 2020 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Докладва: Кмета  на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

7. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 545/14.06.2021 г., относно заявление, с вх. № УТ – 616/20.04.2021 г. от „Хидрострой – Сестримо“ с искане за ЧИ ПУП-ПРЗ за промяна по имотна граница на ПИ 757 на улица с ос.т. 4-64-173 и създаване на новообразувани УПИ-I- „ за клуб и магазин“ и УПИ-III, кв. 3 по плана на с. Сестримо, община Белово.

Докладва: Кмета  на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

8. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 551/16.06.2021 г., относно промяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово приета от Общински съвет – Белово с Решение № 199 от 15.03.2005 г., с Протокол № 55.

Докладва: Кмета  на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

9. Предложение от Кмета на Общината, с вх. № ОбС – 555/18.06.2021 г., относно упълномощаване на Кмета на община Белово за издаване на запис на Заповед за обезпечаване на авансово плащане съгласно подписан АДБФП Д-34-29/01.06.2021 г. Проект ИСУН BG16M10P002-2.010-0038 „ Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово по процедура „ Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

 Докладва: Кмета  на Общината

Становище:  Всички постоянни комисии

10.  Докладна записка от Председателя на Общински съвет – Белово, с вх. № ОбС – 541/ 14.06.2021 г., относно избор на нов представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

Докладва: Председателя на Общински съвет Белово

                                                                                     Становище: Всички постоянни комисии

11. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници и граждани.

11.1. Жалба от Председателя на Общинска организация СИБ гр. Белово и членовете на Управителен съвет, с вх. № ОбС – 539/11.06.2021 г., относно молба за ново помещение на Клуба.

                                           Докладва: Представител на Общинска организация СИБ гр. Белово

             Становище:  Всички постоянни комисии

11.2. Информация, относно писмо с изх. № ОбС – 284/10.05.2021 г. до НЧ „ Тодор Каблешков – 1874 г. с. Голямо Белово във връзка с предоставяне на Протокол от последното отчетно-изборно събрание на читалището и списък с членовете, заплатили членски внос за 2020 г.

        Докладва: Кмета на Общината

                                                                                        Становище:  Всички постоянни комисии

12. Текущи

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

                         

Прочетете повече