Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-25.09.2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ПОДОСОБНКВОА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово, на 25.09.2020 г.
от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за
следния

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 306/ 08.09.2020 г. относно
  Освобождаване от заплащане на наем на имоти – общинска собственост в община
  Белово.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Бюджет, финанси и
икономическо развитие“.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 308/ 10.09.2020 г. относно
  Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ –
  гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Образование, култура,
здравеопазване и социални дейности“.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 309/ 10.09.2020 г. относно
  Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на
  община Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Образование, култура,
здравеопазване и социални дейности“.

 1. Отчет от Ненка Крумова Тодорова – Председател на Постояннат комисията по
  следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 313/
  16.09.2020 г. относно Отчет за дейността на Постоянната комисията по
  следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово.

Докладва : Ненка Тодорова – Председател на
Комисията.
Становище : Всички постоянни комисии.

 1. Молба от Ставрофорен иконом Йосиф Петров Серев, иконом Лазар Христов Йончев и
  Христо Атанасов Лазаров в качеството им на Инициативна група с вх. № ОбС – 314/
  16.09.2020 г. относно изграждане на Параклис „Св. Св. Апостол Петър и Павел“ в
  землището на с. Сестримо, к.к. „Чаира“.

Докладва : Председателя на Общински съвет
– Белово – Стефан Якимов.
Становище : ПК „Устройство на територията,
строителство и общинска собственост“.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 315/ 17.09.2020 г. относно
  Актуализация на Бюджет 2020 г. на община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : Всички постоянни комисии.

 1. Информация от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 316/ 17.09.2020 г. относно
  зимно поддържане на територията на община Белово през оперативен сезон 2020/ 2021
  година.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : Всички постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 317/ 17.09.2020 г. относно
  Приемане на информация за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на
  община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Опазване на околната
среда, земеделие, горско и водно стопанство“.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 318/ 17.09.2020 г. относно
  Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с.
  Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белво, в т. ч. и
  кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай „ – гр. Белово за учебната 2020/
  2021 г.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Бюджет, финанси и
икономическо развитие“.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 319/ 17.09.2020 г. относно
  Извършване на автобусния превоз на деца ( 5 и 6 год. ) от община Белово до ДГ
  „Щурче“ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : Всички постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 320/ 17.09.2020 г. относно
  Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински
  специалисти.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Образование, култура,
здравеопазване и социални дейности“.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 321/ 17.09.2020 г. относно
  Предоставяне на земи от ОПФ по реда на параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ на
  наследници на Йорданка Христова Манова за признато, но невъзстановено право на
  собственоствърху имот – нива 9 000 кв.м. в местн. „Билото“ и неизпълнено Решение №
  22/ 30.11.2011 г. на Общински съвет – Белово.

Докладва : Кмета на Общината.
Становище : ПК „Опазване на околната
среда, земеделие, горско и водно стопанство“.

 1. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
 2. Текущи.

СТЕФАН ЯКИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече