Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

1. Стойко Стойчев Стефанов- Председател

2. Иван Цветанов Магаранов- Заместник председател

3. Велизар Здравков Илов- Член