Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател;
  2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател;
  3. Стойко Стойчев Стефанов – член.