ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОВО

П Р А В И Л Н И К

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА

ОБЩИНА БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 2/14.11.2019 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2 Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3 (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност,отговорност, гражданско участие.

Чл.4 (1) Общинският съвет се състои от 13 /тринадесет/ съветници и заседава в сградата на община Белово, етаж 4, зала на Общински съвет на община Белово.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината или извън нея по решение на общинския съвет.

Чл.5 (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове със свое решение с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и във всяко от кметствата със свое решение, прието по предложение на кмета на общината с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет със свое решение, прието с тайно гласуване при условия и по ред, определени в закона и този правилник, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет със свое решение, прието по предложение на кмета на общината и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му със свои решения, приети при условия и по ред, определени със Закона за публичните финанси и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

6. определя размера на местните такси, със свои решения, приети при условия и по ред, определени със Закона за местните данъци и такси и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с които определя и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, при условия и по ред, определени със Закона за общинската собственост и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, при условия и по ред, определени със Закона за общинската собственост и Търговски закон и актовете по прилагането им, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със Закона за общинския дълг и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11.приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

12.определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13.приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество при условия и по ред, определени със Закона за общинската собственост и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и актовете по прилагането им, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

14.приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях, при условия и по ред, определени със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

15.дава предложение за създаване на кметства при условия и по ред, определени със Закона за административно и териториално устройство на Република България с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

16.прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината при условия и по ред, определени със Закона за административно и териториално устройство на Република България и актовете по прилагането му с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18.обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност при условия и по ред, определени в Административнопроцесуалния кодекс и/или приложимия специален закон и актовете по прилагането им;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност и по други въпроси, при условия и по ред, определени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и актовете по прилагането му с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

20.одобрява символ и печат на общината с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;;

22.решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината или населено нясто от общината по предложение на кмета на общината и след съгласуване с областния управител;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове самостоятелно и чрез постоянните и временните комисии за подпомагане на дейността му .

(2) В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;

(3) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

(4) Общинският съвет може да избере обществен посредник;

(5) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници;

(6) В случаите на ал. 5 Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

(7) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 5а (1) Приетите актове се обявяват на информационни табла на общински съвет Белово, Общинска администрация, кметства по населени места и на интернет страницата на община Белово и общински съвет Белово.

(2) Общински съвет Белово създава и поддържа интернет страница, на която публикува всички приети актове, относими към работата на общинските съветници, така приетите правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, както и насрочване на заседанията и постоянните комисии на общинския съвет, информация за оспорване, както и за отмяна и спиране на решения на общинския съвет.

Публикуването на интернет страницата на общински съвет Белово се извършва в 7 /седем / дневен срок от приемането на актовете по чл. 5а, ал.1 от техническия сътрудник на председателя на общински съвет Белово.

(3) В срока по ал. 2 приетите актове се поставят на информационно табло на общински съвет Белово от техническия сътрудник на председателя на общински съвет Белово.

Чл. 5б (1) За заседанията на общински съвет Белово се води протокол, чието съдържание се удостоверява с подписа на председателя на общинския съвет и секретаря на общинския съвет.

(2) За заседанията на общински съвет Белово се изготвя звукозапис, а в предвидените от закона и по решение на общинските съветници, прието с мнозинство повече от половината присъстващи съветници, и видеозапис. За изготвянето и съхранението на звукозаписа/видеозаписа се съставя протокол, подписан от председателя и заместник – председателя на общинския съвет, като магнитния носител се запечатва в хартиен плик и се съхранява в архива на общински съвет Белово.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

(2) При получаване на административния акт на областния управител за свикване на първо заседание на общински съвет, председателят на предходния общински съвет кани на първото заседание общинската избирателна комисия, представлявана от председателя, провела избора за общински съветници.

Чл.7 (1) Преди началото на първото заседание на общински съвет новоизбраните общински съветници, кметът на общината и кметовете на кметства полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация. Текстът на клетвата се изчита от най-възрастния сред новоизбраните съветници, определен по реда на ал.2;

(2) Председателят на Общинската избирателна комисия, провела избора за общински съветници, обявява името на най- възрастния от новоизбраните общински съветници, съгласно записите в изборните книжа.

(3) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет;

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.8 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9 На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет, по реда и при условията на ЗМСМА и настоящия правилник.

Чл.10 (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия по избора на председател на общинския съвет, съставлявана от общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината;

Чл.11 Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател.

Чл.12 (1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати;

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна;

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една;

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

3. върху тях са дописани думи и знаци;

4. не са по установения образец;

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини;

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най- много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците.

Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.13 (1) Общинският съвет избира заместник – председател по предложение на отделните групи общински съветници;

(2) Заместник-председател на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой съветници.

Чл.14 (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Общинския съвет;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет или смърт;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет;

(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.12;

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет по ал.1, т.1 от този член, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката .

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет по ал.1, т.2 и т.3 от този член, нов избор се произвежда на следващото заседание.

Чл.15 (1) Пълномощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка;

2. с решение на Общински съвет, при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца или смърт;

3. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) в случаите по ал.1, т.2, т.3 и решението на общинския съвет се взема по реда на чл.13;

(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател на общинския съвет по ал.1, т.1 от този член, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката;

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател на общинския съвет по ал.1, т.2, т.3 от този член, нов избор се произвежда на следващото заседание.

Чл.16 При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник – председателя или избран съветник.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.17 (1) Председателят на общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии,обществени организации и граждани (сам или съвместно със заместник – председателя);

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове, като при изпълнение на това свое задължение и навсякъде, където е необходимо действа като титуляр на електронни изявления и на усъвършенстван електронен подпис по смисъла, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет и приетите решения;

10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната интернет страница на общината и на общинския съвет;

13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места

14. следи за спазване на този правилник;

15.Предлага на Кмета на Общината Сключването на договори с лица с юридическа правоспособност, които да осъществяват юридически консултации, правна помощ и процесуално представителство на Общинския съвет.

Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет в зависимост от обема на извършената работа.

Средствата се осигуряват от общинския бюджет и се изплащат въз основа на договор, подписан от Кмета на Общината и е задължителен за изплащане на договорената сума от кмета на общината.

16. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

(2) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, той се изказва от трибуната по установения общ регламент за изказване на общински съветник;

(3) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, възлага на заместник- председателя, а при отсъствието му – на избран от общинския съвет с процедурно решение съветник, да го замества;

(4) Председателят не може да председателства общински съвет при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник- председател, а при отсъствие или невъзможност – от избран от общинския съвет съветник.

Чл.18Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в зависимост от определената продължителност на работното време и обема на работата, която извършва, в размер определен от общинския съвет съгласно разпоредбите на ЗМСМА, с отделно решение, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината. Размерът на възнаграждението на председателя при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност.

Чл.19 (1) Заместник-председателят на общинския съвет участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани съвместно с председателя на общинския съвет и по негова покана.

(2) Извън случаите на отсъствие на председателя на общински съвет, заместник- председателят може да представлява общински съвет пред органите на местното самоуправление, законодателната, съдебната и изпълнителната власт, пред обществени организации и граждани, в страната и чужбина, когато това му е възложено от председателя на общински съвет и за което е известен писмено.

Чл.20 За времето, когато замества председателя на общински съвет, заместник- председателят получава възнаграждение, определено с отделно решение на общински съвет, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой съветници.

Чл.21 Председателят на общински съвет има всички права по трудово правоотношение и правоотношенията, произтичащи от него, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение и в които председателят на общински съвет е длъжен да се самоограничи.

(1) Председателят на общинския съвет има право на:

1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване по реда и при условията на Закона за здравното осигуряване.

2. отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.”

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.22 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА и подписването на клетвения лист.

Чл.23 (1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация,стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен и платен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник и което се зачита за трудов стаж;

7. да получава възнаграждение за:

а. участието си в заседанията на общинския съвет;

б. участието си в заседанията на Постоянните комисии при общинския съвет, в които е избран;

(2)Общинският съвет по реда и при условията на ЗМСМА определя с решение, възнаграждението на общинския съветник за участие в заседанията на общинския съвет, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой съветници.

(3) Общинският съвет по реда и при условията на ЗМСМА с решение определя възнаграждението на общинския съветник за участие в заседания на постоянните комисии, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой съветници .

(4) Средствата за възнаграждение и други разноски на общинските съветници се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет;

Чл.24 Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвети;

3. да следи европейските, националните и местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до местното самоуправление и дейността на общинския съвет и общинската администрация;

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;

8. писмено да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини.

Чл.25 (1)Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

10. при неизпълнение на задължението си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

11. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

12. при установяване на несъвместимост.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия;

(3) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА;

(4) Ако в срока по ал. 3 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7- дневен срок от изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на председателя на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл.26 Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.27Об­щин­с­ки съ­вет­ник, на ко­го­то се на­ла­га да от­със­т­ва, за­къс­нее или да на­пус­не за­се­да­ни­е­то на Об­щин­с­кия съ­вет по ува­жи­тел­ни при­чи­ни, уве­до­мя­ва  председателя на общинския съвет, а за от­със­т­вие от за­се­да­ние на пос­то­ян­на ко­ми­сия уве­до­мя­ва пред­се­да­те­лят на съ­от­вет­на­та пос­то­ян­на ко­ми­сия. Уведомлението става писмено, като общинският съветник представя доказателства за отсъствие, когато е по уважителни причини.

Чл.28 За неуредените въпроси относно правата и задълженията на общинския съветник се прилагат относимите разпоредби в Закона за местно самоуправление и местна администрация

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.29 (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4.на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието;

(2) Общинският съвет, по предложение на председателя на общински съвет, приема правила за етично поведение на общинския съветник с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.30 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес;

(2)Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването;

(3)Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1;

(4)При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.З1 (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес;

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.32 Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.33 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.З4 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.35 Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.36 Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание;

6. удържане на сума от възнаграждението на общинския съветник.

Чл.37 Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.38 (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.39 Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 31-35 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.40 Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.36,т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.41 Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл.42 (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.41от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени със свое решение, взето на следващото заседание.

Чл.43 (1)При отсъствие по уважителни причини от заседание на общинския съвет, на общинския съветник се удържа сума, равна на 50 % от определеното по чл. 23, ал.2 възнаграждение.

При неоправдано отсъствие от заседание на общинския съвет, на общинския съветник се удържа сума, равна на 100 % от определеното по чл.23,ал.2 възнаграждение.

(2)При отсъствие по уважителни причини от заседание на комисия, на общинския съветник се удържа сума, равна на 50 % от определеното по чл. 23, ал.3 възнаграждение.

При неоправдано отсъствие от заседание на комисия на общинския съветник се удържа сума, равна на 100 % от определеното по чл.23,ал.3 възнаграждение ;

(3)Данните за удръжки по ал. 1 и 2 се вземат от присъствената книга по чл.24,т.6.

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.44 (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа.

(2) Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(3) Всяка група се състои от най-малко от 2 /двама/ общински съветници.

(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.45 Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.46 (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрира на по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет,

Чл.47(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

(3) При напускане на група или изключване от състава й общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в общинския съвет. Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група. Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както и да се сливат или разделят съществуващи групи.

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.48 Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.49 (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:

  1. Комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие” – 3 члена, в състав председател, зам.председател и член, предложени от различни групи на общински съветници в общинския съвет.
  2. Комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост” – 3 члена, в състав председател, зам.председател и член, предложени от различни групи на общински съветници в общинския съвет.
  3. Комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство” – 3 члена, в състав председател, зам.председател и член, предложени от различни групи на общински съветници в общинския съвет.
  4. Комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции” – 3 члена, в състав председател, зам.председател и член, предложени от различни групи на общински съветници в общинския съвет.
  5. Комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности” – 3 члена, в състав председател, зам.председател и член, предложени от различни групи на общински съветници в общинския съвет.
  6. Комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” – 3 члена, в състав председател, зам.председател и член, предложени от различни групи на общински съветници в общинския съвет.

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл. 49а Ръ­ко­вод­с­т­ва­та на ко­ми­си­и­те под­дър­жат връз­ки и ко­ор­ди­ни­рат дей­ност­та на ко­ми­си­я­та с ос­та­на­ли­те пос­то­ян­ни и вре­мен­ни ко­ми­сии, пред­се­да­те­ля и за­мес­т­ник-пред­се­да­те­ля на Об­щин­с­кия съ­вет, длъж­нос­т­ни ли­ца на об­щи­на­та. За цел­та пред­се­да­те­ли­те на ко­ми­сии учас­т­ват в за­се­да­ния с ръ­ко­вод­с­т­во­то на Об­щин­с­кия съ­вет не по-мал­ко от един път на два ме­се­ца.

Чл.50 (1) Постоянните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.51 (1) Всеки общински съветник има право да участва в състава на не повече от три постоянни комисии.

(2) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.

(3) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

(4) Член на постоянна комисия, създадена по силата на специален закон може да бъде всеки от общинските съветници, при запазване на съотношението по чл. 49, ал.1 от настоящия правилник.

Чл.52 (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, включително и при отсъствие от три поредни заседания на комисията без уважителни причини за това.

Чл.53 (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.54 (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най- малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2)Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 2 /два/ дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а от ЗМСМА.

(3) 2 /два/ дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната интернет страница на общината и на общинския съвет.

(4) В съответствие с Плана за работа на Общински съвет, Председателят на постоянна комисия съвместно с председателя на общинския съвет предлага график за заседанията на комисията за 3 /три/ месеца, който се приема на заседание на комисията.

Чл. 55 (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневен ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.56 (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

Материалите, ведно с предложението се внасят от общинска администрация не по – късно от 7 /седем/ дни преди заседанието на общинския съвет.

Не се допуска разглеждане на проекти и предложения, извън тези срокове;

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване при условията на ал.1;

(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет;

(4) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител, уведомен за провеждането му по реда на чл.54, ал.2, присъства на заседанието;

(5) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея;

Чл.57 (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове. Искането за закрито заседание се мотивира нормативно и се гласува с мнозинство повече от половината присъстващи членове на комисията . В протокола от заседанието се записват мотивите за провеждане на закрито заседание/обсъждане.

(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси, които са включени в дневния ред на комисията, по ред определен от председателя на комисията.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определени за тях места.

Чл.58. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.

Чл.59 (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, експерти, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.60 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.61 (1) Комисиите заседават поотделно.

Комисиите могат да заседават в един ден по различно време, след съгласуване между председателите на постоянните комисии и председателя на общинския съвет.

За насрочване на заседанията на комисиите се спазва процедурата по чл. 54 от настоящия правилник.

По изключение комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси.

Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисиите, след съгласуване с председателя на общинския съвет.

Заседаване заедно на две и повече комисии се извършва с разпределение от председателя на общинския съвет.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

(3) Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.62 (1) Общинският съвет може да създава временни комисии по въпроси, които не са включени в дейността на постоянните комисии, както и за провеждане на анкети.

Решението за създаване се взима с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

Дейността на комисията е ограничена от предмета и времето на създаването й.

(2) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(3) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.63 (1) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(2) Общинският съвет с решението си за създаване на временна комисия може да определи правила за работата и, различни от общите, когато естеството на задачата го налага.

Чл.64 (1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

(2) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(3) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.2 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет в зависимост от обема на извършената работа. Средствата се осигуряват от общинския бюджет и се изплащат въз основа на договор, подписан от председателя на Общинския съвет и е задължителен за изплащане на договорената сума от кмета на общината.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.65 (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията в тримесечни планове.

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.66 (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината. Заседанията на общинския съвет се провеждат всеки месец, последният петък от месеца, с начален час 13.30 часа.

Чл.67 (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети с плана. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява проект на дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и на официалната интернет страница на общината и на общинския съвет.

Чл.68 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския съвет подпомаган от заместник – председателя, подготвя проект за дневен ред най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието;

(2) В проекта на дневен ред се включват само материали, постъпили 7 /седем/ дни преди заседанието на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет, председателят на съвета включва отделна точка „изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание;

(4) Председателят на общинския съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси;

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се насочват от Председателя на Общински съвет по компетентност по реда и в сроковете на АПК .

Чл.69 (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.68, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 24 /двадесет и четири/ часа предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия,промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

3. особено важни въпроси за дейността на общината, които не търпят отлагане.

Преценката за обстоятелствата по т.1, т.2 и т.3 е на председателя на общинския съвет, а при негово отсъствие на заместник – председателя на общинския съвет.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет, по предложение на председателя на общинския съвет, съответно заместник – председателя на общинския съвет.

(4) Не се допуска включване на въпроси в извънредна сесия на общинския съвет, извън случаите по чл. 69, ал.2 от настоящия правилник.

Чл.70 (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието.

Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него, ведно с дневния ред се извършва от звеното по чл.29а, ал,2 от ЗМСМА, в 7 /седем/ дневен срок преди неговото провеждане. Уведомяването може да бъде извършено по телефон,факса или по електронна поща.

За насрочване на заседанието на общинския съвет се обявява съобщение на таблото на общински съвет Белово, както и на интернет страницата на община Белово и общински съвет Белово.

(2) По изключение, в случаите по чл. 69, ал.2 от настоящия правилник, материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.71 (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател ( избран общински съветник).

Чл.72 (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез поименно прочитане на имената им от заместник – председателя, а при негово отсъствие – от определен с решение общински съветник.

(5) Кметът на общината има запазено място на трибуната, от която се ръководи заседанието на общинския съвет.

Чл.73 (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.74 (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

Чл.75 (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които нарушават установения с този правилник ред за изказване или са с прояви, несъвместими с добрите нрави, морала и етиката, се отстраняват от заседанието по разпореждане на председателя на общински съвет или на общинския съветник, изпълняващ неговите задължения в съответното заседание на общински съвет.

Чл.76 (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

Изказванията, репликите и дупликите, личните обяснения и отрицателния вот се осъществяват от обособено място в залата на общинския съвет, като за тях се води звукозапис/видеозапис, както и се отрязяват в протокола.

Процедурата се спазва и по отношение изказванията направени от кмета на общината или кметовете на кметства, както и от гражданите.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях заместник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 10 /десет/ минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група, като времето за изказване е до 5 /пет/ минути.

Чл.77 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 /две/ минути без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.78 Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.79 (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 /пет/ минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.80 (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 /две/ минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 /две/ реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 /две/ минути след приключване на репликите.

Чл.81 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 /две/ минути, когато в изказване по време на дебат по определена точка е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на обсъждането по съответната точка от дневния ред.

(2) Общинският съветник има право, след гласуването на проект за решение, да даде обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 /две/ минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на проекта за решение не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 2 общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.82 След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.83 Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.84 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.85 (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 68, ал. 3 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да поиска да се изкаже в рамките на 5 минути по въпрос, включен в предварително обявения дневен ред. Той заявява това свое желание пред председателя на общински съвет до един час преди започване на заседанието. Председателят дава думата на поискалия изслушване гражданин непосредствено след изложението на вносителя и докладите на становищата на постоянните комисии.

Чл.86 (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. В случай на писмен отговор, копие от него с приложенията, се депозира от отговарящия в общински съвет. Председателят на общински съвет кратко уведомява общински съвет за постъпилото питане и за получения отговор, за да даде възможност на проявили интерес към съдържанието им общински съветници да си направят справка в архива на общински съвет.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

Чл.87 (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсва заседанието за определено време.

Чл.88 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с процедурно решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на общински съветник.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.89 Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи.

Чл.90 (1)Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. ставане от място след поименно извикване по азбучен ред и отговор с “за”, “против”,“въздържам се” и саморъчно подписване в списък на участващите в заседанието общински съветници.

Чл.91 От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.92 (1)Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложение за отхвърляне.

2. предложения за отлагане на следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече изменения;

5. предложения за изменения;

6. предложения за допълнения;

7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.93 Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.94 (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага след като бъде установен.

Чл.95 (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно до 5 /пет/ дни.

Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в 5 /пет/ дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.96 Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.97 (1) Поправки на технически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

(2) Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по предложение на председателя на общинския съвет, със становище на комисията по нормативната уредба и се гласуват от общинския съвет на следващото (предложението) заседание.

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.98 (1)Проекти на решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници или кмета на общината не по – късно от 7 /седем/ дни преди заседанието на общинския съвет.

Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината при условия и по ред, определени в Закона за публичните финанси.

Проекти за нормативни актове, се внасят заедно с мотивите, съответно доклада по реда и при условията на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за нормативните актове и актовете по прилагането им.

(2)В мотивите вносителят дава становище по причините, които налагат приемането, целите, които се поставят, очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение, нормативната обоснованост на предложението.

Чл.99 (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии. Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(2)Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в двудневен срок.

Чл.100 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на председателя на общинския съвет от водещите комисии в 1 /едно/ дневен срок от приемане им.

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект.

Проекторешението се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.101 (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят в деловодството на общинския съвет в 1 /един/ дневен срок преди заседанието.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша изложението на вносителя, докладите за становището на водещата комисия и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.102 Вносителят на проекта за решение може да го оттегли с писмено заявление до председателя на общински съвет преди откриване на заседанието или устно – до гласуването на дневния ред на заседанието на самото заседание.

Чл.103 Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината, областния управител и районната прокуратура в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.104(1) Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен /обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси;

(2) Общинският съвет със свое решение може да създава работни /експертни групи във връзка с осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи , произтичащи от нормативни актове или от негови решения;

(3) В решението за съставяне на консултативен съвет / експертна група общинският съвет определят техният ръководител и състав , редът на осъществяване на дейността им , техните функции и задачи.

(4) В случаите, когато е необходимо, експертите и консултантите могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от Кмета на Общината.

(5)Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет и задължително се изплащат от кмета на общината;

(6) Информация за състава на консултативния съвет / експертната група и резултатите от тяхната работа се предоставя на официалната страница на общината (общинския съвет) в интернет.

Чл.105 (1) Общинският съвет може да организира обществени дискусии / обществени консултации относно проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решение за организиране на обществени дискусии / обществени консултации, с което определя предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила (регламент) за провеждането им .

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни, електронни медии или официалната интернет страница на общината решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

(5)Общинският съвет приема решение с което определя предмета, формите, датата, мястото и процедурните правила за провеждане на обществени обсъждания, предвидени в специални закони ( ЗПФ, ЗУТ,ЗОД и др.);

(6) Оповестяването се извършва по реда на ал.3, а съставянето на протоколи за проведените обсъждания – по реда на ал.4.

Чл.106 Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници. Те правят това с мотивирани писмени предложения до председателя на общински съвет.

Чл.107 (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, с функционална компетентност за общинския бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 7 дни от разпределянето му.

Чл.108 (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.109 (1) Нормативните и общите ненормативни актове на общинския съвет се разгласяват чрез официалната страница на общината в интернет, местните печатни издания или по друг подходящ начин.

Чл.110 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 2 пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

(2) Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове.

(3) Отчетът се публикува в поне един местен или регионален вестник и в официалната интернет страница на общината и общинския съвет.

Чл.111 (1) Председателят на общинския съвет, неговия заместник и общинските съветници са длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да изслушват предложения и молби по въпроси от местно значение;

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове в административния център на общината, с възможност за гражданите да се ползват от правото си и в извънработно време.

(3) Кметът на общината и кметовете на кметства по разпореждане на председателя на общински съвет оказват техническа помощ и съдействие за провеждане на приемни и срещи с гражданите във всички населени места.

(4) Исканията за съдействие се отправят до председателя на общински съвет не по-късно от 5 дни преди датата на насрочената приемна/среща с гражданите.

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.112 (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет, подпомаган от постоянните и временните комисии.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции индивидуално чрез питания.

Чл.113 Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.114 (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание;

Чл.115 (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание;

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3 дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори, ако то е насрочено;

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието;

Чл.116 Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието;

Чл.117 (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути , а кметът да отговори в рамките на 10 минути.

(2) По отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 3 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.118 (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.119 (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието, освен ако не реши друго при определяне на дневния ред.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.120 (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.121 Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на6месеца, и приема отчетите на общинските дружества на 3месеца.

Чл.122 (1)Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им 2 /два/ пъти годишно – по шестмесечие, не по късно от 15-то число на месеца, следващ съответното шестмесечие. Отчетът обхваща решенията на Общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение;

(2) Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3 дневен срок от издаването или подписването им.

(3) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен план и отчет за изпълнението на програмата за предходната година в срок до 31 януари .

Чл.123 (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове;

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му;

(3) Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от Кмета на Общината оспорване на решение на общински съвет в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище;

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14- дневен срок от получаването му;

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него;

(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт;

(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.124 (1)Пълномощията на Кмета на Общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на общинската избирателна комисия.

(2) Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.

(3) Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.125 (1)Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд;

(2) Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) За целите на контрола по чл.45, ал.2 ЗМСМА, Кметът на общината незабавно уведомява писмено общински съвет за волеизявленията си, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл.21, ал. 1 – 4 АПК, за съдържанието на общи административни актове по смисъла чл.65 и чл.72 АПК, както и за предстоящото издаване на общи административни актове по смисъла на чл.65 и чл.66 от АПК, като прилага и заверени копия на създадените в тази връзка преписки. С оглед условията относно сроковете по ЗМСМА и АПК, председателят на общински съвет или определено от него длъжностно лице прави отбелязване върху писменото уведомление на кмета на общината, за да удостовери датата на получаване на преписката.

Глава единадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.126 (1) Кметът на общината и кметовете на кметства могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

(4) Проектите на решения, мотивите, както и всички материали се внасят не по – късно от 7/седем/ дни преди заседанието на общинския съвет.

Чл.127 Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това по реда на чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

(2) Кметът на общината предоставя информация на редовно заседание на общинския съвет за:

1. сделки, сключени от Кмета на общината и надвишаващи сумата от 8000 лв. /осем хиляди лева/;

2. започнати и приключени съдебни производства, както и за хода на същите, по които общината е страна, включително приключили със съдебна спогодба или решение на арбитражен съд.

(3)Информацията по смисъла на ал.2 се предоставя за период от 3 /три/ месеца, предхождащи заседанието на общинския съвет.

Чл. 128 (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време;

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това безвъзмездно.

Чл.129 Секретарят на общината следи за изготвянето и публикуването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението. За извършените действия уведомява общинския съвет в 7 /седем/ дневен срок от извършването на фактическите и правни действия.

Чл.130 (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са изключителна компетентност на други органи.

Чл.131 (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.132 (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация, както и от експерти и сътрудници, осъществяващи дейността си по извън трудово правоотношение.

(2) Кметът на общината осигурява и отговаря организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация конкретните задълженията на нейните служители във връзка с дължимото съдействие по смисъла на чл.33, ал.2 от ЗМСМА.

(3) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

За експертите и сътрудниците по извънтрудово правоотношение дейностите се възлагат с договора.

Чл.133 (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.134. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записван за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от преброяването;

5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председател общинския съвет.

6. осигурява поддръжката на внедрената деловодна система и интернет страницата на общински съвет като осигурява техническата възможност за електронен достъп до обществена информация при условия и по ред, определени в инструкция, приета от общински съвет

Чл.135. Общинският съвет може да възлага на кметовете на кметства допълнителни функции извън тези по чл.46 ЗМСМА с отделни решения, взети с мнозинство от повече от половината общински съветници.

Глава дванадесета

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл.136 (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия;

(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството предоставяните от общината услуги на населението, да повиши ефективността им или да намали цената на услугите;

(3) За постигане на целите по ал.2, общинските съвети могат да провеждат съвместни сесии по ред , определен в този правилник.

Чл.139 Общинският съвет одобрява споразумение за общинско сътрудничество при спазване на изискванията на чл.61,ал.2 от ЗМСМА.

Глава тринадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от деня на приемането му и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА.

§3. В едномесечен срок от приемане на настоящия правилник председателят на общинския съвет възлага на техническо лице/фирма изпълнител изработката на интернет страницата, което/която извършва изготвянето на интернет страницата на общинския съвет в едномесечен срок от възлагането. Средствата за изработването и поддръжката на интернет страницата са за сметка на общинския бюджет. Договорът се сключва между лицето изпълнител и Кмета на Общината и е задължителен за изплащане от кмета на общината.

§ 4. За неуредените случаи в настоящия правилник се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство.

§5. Този Правилник е приет с решение № 2/14.11.2019 г. на Общински съвет гр. Белово.

Прочетете повече