Наредби

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово

Наредба за издаване на „Карти за паркиране на хора с увреждания“, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания живеещи на територията на община Белово.

Отменена с решение 749 от 05.10.2020 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Белово.

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоражения на територията на Община Белово