Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции

  1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател;
  2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател;
  3. Димитър Георгиев Марков – член.