Решения

Решение № 57-31.01.2020

Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол.

Решение № 56-31.01.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект : ,, Модернизация на железопътна линия София – Пловдив.

Решение № 55-31.01.2020

Частично изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I – 87, 88 „ за рекултивация на сметище за битови отпадъци“, УПИ II – 86 „ за компостиране на битови отпадъци“, УПИ III – 86 „ за предварително третиране на отпадъци / сепарираща инсталация „, УПИ IV – 86 „ за ведомствен път „, местност „ Вучата могила“ – землище с. Дъбравите, община Белово.

Решение № 54-31.01.2020

Приемане на Бизнес – план на „ В и К – Белово“ ООД

Решение № 53-31.01.2020

Приемане на бюджета за 2020 година на община Белово.

Решение № 52-31.01.2020

Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Решение № 51-31.01.2020

Приемане на Програмата за 2020 г. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Решение № 50-31.01.2020

Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Решение № 49-31.01.2020

Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Решение № 48-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 03592.2.1008 и 03592.2.1004 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на м. „ Кутела“ – гр. Белово.

Решение № 47-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 48903.29.545 и 48903.84.483 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на с. Момина Клисура, община Белово.

Решение № 46-31.01.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинска собственост в землищата на с. Габровица и с. Момина клисура.

Решение № 45-31.01.2020

Отмяна на Решение № 25 от 19.12.2019 г., взето с Протокол № 4, с което ОбС Белово дава съгласие да се изготви  ПУП  за промяна предназначението на земеделска земя  за неземеделски /жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, м. ”Кутела” по КВС в землище на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

Решение № 44-31.01.2020

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово.

Решение № 43-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово.

Решение № 42-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово.

Решение № 41-31.01.2020

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Дъбравите.

Решение № 40-31.01.2020

Програма за управление на община Белово за мандат 2019- 2023 г.

Решение № 39-31.01.2020

Работата на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово.

Решение № 38-31.01.2020