Решения

Решение № 86-04.05.2020

Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир, общинска собственост , на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ ,  изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 2 Август 2019. и във връзка с постъпило писмо 93- 00 -514/ 13.04.2020 год. на ,,Монтажи,, ЕАД и ,,ДКК,, ЕАД

Решение № 85-04.05.2020

Отмяна на Решение № 62 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Белово , прието с Протокол № 7 от 28.02.2020 г.

Решение № 84-04.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Решение № 83-04.05.2020

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 в община Белово““, Процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”; Приоритетна ос : „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, ОП “РЧР“

Решение № 82-04.05.2020

Кандидатстване на община Белово по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Белово.“ финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Решение № 81-17.03.2020

Отлагане провеждането на заседания на Общински съвет – Белово в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г. с цел – избягване на присъствието на голям брой хора на едно място.

Решение № 80-17.03.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите.

Решение № 79-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Решение № 78-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Решение № 77-17.03.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Аканджиево за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство.

Решение № 76-17.03.2020

Актуализация на Постоянните комисии по „ Устройство на територията, строителство и общинска собственост” , „ Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции „ и „ Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси „ към Общински съвет – Белово.

Решение № 75-28.02.2020

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Решение № 74-28.02.2020

Определяне на съдебен заседател за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 г.

Решение № 73-28.02.2020

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗХГ.

Решение № 72-28.02.2020

Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово.

Решение № 71-28.02.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА.

Решение № 70-28.02.2020

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2019 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2020 г.

Решение № 69-28.02.2020

Приемане на Доклад на община Белово за 2019г. за изпълнението на Областна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020г.

Решение № 68-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/.

Решение № 67-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Решение № 66-28.02.2020

Прекратяване членство на Община Белово в Асоциация на Общини от Южен Централен район ” Хебър ”.

Решение № 65-28.02.2020