Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-28.02.2020 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 28.02.2020 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 102/ 05.02.2020 г. относно Искане с вх. № УТ- 1356/ 11.12.2019 г. от Димитрийка Кубратова – собственик на сграда / метален павилион / в УПИ Х – „ за комплексно жилищно строителство и базар „, кв. 60 по плана на гр. Белово, община Белово, ПИ с идентификатор № 03592.502.1665.

Докладва : Кметът на Общината.

Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 105/ 11.02.2020 г. относно Актуализация на състава на Комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Белово.

                                                                                   Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 106/ 11.02.2020 г. относно Заявление с вх. № УТ- 143/ 03.02.2020 г. от Стефка Николова Попова – собственик на ПИ 03592.503.116, ПИ 03592.503.1793 и ПИ 03592.503.1794, кв. 89 по плана на гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП – ПРЗ с искане да отпадне обслужващата тупикова улицас ос.т. 329 – 332, минаваща през ПИ 116, кв. 89 по плана на гр. Белово, община Белово.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 108/ 12.02.2020 г. относно Присъединяване на Исторически музей – гр. Белово към Сдружение с нестопанска цел „ БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ „.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 116/ 20.02.2020 г. относно Прекратяване на членството на община Белово в Асоциация на Общини от Южен Централен район „ Хебър „.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 117/ 20.02.2020 г. относно приемане на Отчет за 2019 г. на Общинската програма за закрила на детето и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 118/ 20.02.2020 г. относно Отчет на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014 – 2020 / за 2019 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 119/ 20.02.2020 г. относно Приемане на Доклад на община Белово за 2019 г. за изпълнението на Областна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 120/ 20.02.2020 г. относно Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта / 2010 – 2020/ за 2019 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта / 2010 – 2020/ за 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 121/ 20.02.2020 г. относно Общински културен календар за 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 125/ 20.02.2020 г. относно Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект „ Модернизация на железопътна линия София – Пловдив „.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Внасяне за повторно разглеждане на Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 95/ 30.01.2020 г. относно Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект „ Модернизация на железопътна линия София – Пловдив.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 126/ 20.02.2020 г. относно Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Писмо с вх. № ОбС- 127/ 21.02.2020 г. относно внасяне за повторно разглеждане на Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 43/ 12.03.2019 г. във връзка с Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗХГ.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 128/ 21.02.2020 г. относно Отчет за дейността на Исторически музей – гр. Белово за 2019 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Заявление от Валентина Йорданова Вакарелска от с. Момина Клисура, ул. „ Проф. Христо Вакарелски „ № 34 с. вх. № ОбС – 70/ 21.01.2020 г. относно съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Текущи.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО                                                                                                 

Прочетете повече