Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”

  1. Васил Петров Савов – Председател;
  2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател;
  3. Иван Ангелов Кехайов – член.