На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 14.11.2019 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Белово;

Докладва: Комисия по изготване на Правилника.

 • Регистрация на групи общински съветници;
 • Избор на постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет – Белово, ръководство и членове.
 • Текущи.

       С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 29.11.2019 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Искане от Малинка Божилова Александрова – Директор на ОУ „ Отец Паисий „ – с. Сестримо с вх. № ОбС- 1/ 12.11.2019 г. относно задължения по Изпълнително дело № 180564288/ 2018 г. на ОУ „ Отец Паисий „ – с. Сестрмо.

За информация.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 7/ 21.11.2019 г. относно Издаване на запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по ДБФП № BG05M9OP001- 2.044- 0002- C01 Проект „ Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово”. Процедура BG05M9OP001- 2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград- повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение: Приоритетна ос „ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. ОП „РЧР”.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на община Белово с вх. № ОбС- 8/ 21.11.2019 г. относно Изменение на програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 9/ 21.11.2019 г. относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – гр. Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 10/ 21.11.2019 г. относно Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 11/ 21.11.2019 г. Относно Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения / брутна работна заплата / на кметовете на кметства в Община Белово.

 Докладва : Кметът на общината.

 Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 13/ 21.11.2019 г. относно Одобряване на общата численост на бюджетните дейности в Община Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 14/ 21.11.2019 г. Относно Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Общината и Кметствата.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 15/ 21.11.2019 г. Относно Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Белово за 2020- 2025 г.

 Докладва : Кметът на общината.

 Становище : Всички постоянни комисии.

 1. Текущи.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 19.12.2019 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от Цветелина Георгиева Спасова като общински съветник, съгласно Решение № 177 – МИ от 26.11.2019 година  на Общинска избирателна комисия.

Докладва : Председател на ОбС- Белово.

2.         Писмо от „ В и К – Белово „ ООД  с вх. № ОбС- 45/ 12.12.2019 г. относно искане за съгласуване на Бизнес план за периода 2017 – 2021 г. на „ В и К – Белово „ ООД.

                                                                                   Докладва : Председателя на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

3.         Предложение от Ненка Крумова Тодорова – председател на Постоянната комисия по следприватизационен контрол в Община Белово, с вх. № ОбС- 36/ 09.12.2019 г. относно Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол.

Докладва : Ненка Тодорова – Председател.

Становище : Всички постоянни комисии.

4.         Докладна записка от Васил Савов Общински съветник в Общински съвет-Белово, с вх.№ОбС-21 от 27.11.2019г. относно определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет-Белово.

Докладва : Васил Савов – вносител.

Становище : Всички постоянни комисии.

5.         Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 27/ 29.11.2019 г., относно Заявление с вх. № УТ- 1074/ 01.10.2019 г. от Дияна Пламенова Радулова – собственик на ПИ 03592.503.107, заявление с вх. № УТ-1075/ 01.10.2019 г. от Георги Димитров Христов – собственик на ПИ 03592.503.105 и заявление с вх. № УТ- 1122/ 09.10.2019 г. от Иван василев Миладинов – собственик на ПИ 03592.503.106, кв. 111, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово за ЧИ ПУП- ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата тупикова улица минаваща през имоти ПИ 107, ПИ 106 и ПИ 105 с ос. т. 466- 437, кв. 111, кв. малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

6.         Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 29/ 02.12.2019 г. относно Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

7.         Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 30/ 03.12.2019 г. относно Отчет за дейността на МКБППМН –Белово за 2019 г. и План за работата на МКБППМН за 2020 г.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

8.         Предложение  от Кмета на Община Белово с вх.№ ОбС-39 от 11.12.2019г. относно приемане на План за защита при бедствия и аварии.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

9.         Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 42/ 11.12.2019 г. относно Искане с вх. № УТ- 1304/ 27.11.2019 г. от Димитър Петров Йончев – собственик на УПИ V- 130, кв. 4 по плана на курорт „ Чаира „ – землище с. Сестримо, община Белово за ЧИ ПУП – ПРЗ.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

10.       Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 43/ 11.12.2019 г. относно Заявление с вх. № УТ- 1265/ 19.11.2019 г. от Христо Петров Петков от гр. Белово за допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски / жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, местност « Кутела, по КВС в землище на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

11.       Предложение от Кмета на община Белово с вх. № ОбС- 44/ 11.12.2019 г. относно Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021, Министерство на енергетиката, Програма ,, Възобновяема енергия, енергийна ефективност, Енергийна сигурност ,, Покана за набиране на проектни предложения, BGENERGY- 2.001.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

12.       Докладна записка от Стефан Василев Якимов – Председател на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 46/ 12.12.2019 г. относно Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

Докладва : Председателя на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

13.       Докладна записка от Васил Петров Савов – общински съветник в Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 48/ 12.12.2019 г. относно Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Общото събрание на Националната сдружение на общините в Република България.

Докладва : Васил Савов.

Становище : Всички постоянни комисии.

14.       Докладна записка от Васил Петров Савов – общински съветник в Общински съвет- Белово с вх. № ОбС- 49/ 12.12.2019 г. – относно Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик.

Докладва : Васил Савов.

Становище : Всички постоянни комисии.

15.       Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС-35/ 09.12.2019 г., относно Одобряване на ПЛАН – СМЕТКА за необходими разходи за битови отпадъци през 2020 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2020 г. в Община Белово.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

16.       Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 50/ 12.12.2019 г. относно Размера на данъка върху недвижимите имоти / ДНИ / за 2020 г.

Докладва : Кметът на общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

17.       Текущи.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО       

Прочетете повече
 
ДНЕВЕН-РЕД-31.01.2020 г.Изтегляне

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 31.01.2020 г. от 16: 00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС – 62/ 08.01.2020 г. относно Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „ Земеделие , обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2  „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие „ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие „ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. сключен между СНЦ „ МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление : гр. Белово, ул. „ Орфей „ № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Управляващия орган на оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

2. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 67/ 21.01.2020 г. относно Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

3. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 68/ 21.01.2020 г. относно Определяне на директора на ДГ „ Щурче” – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

4. Заявление от Валентина Йорданова Вакарелска от с. Момина Клисура, ул. „ Проф. Христо Вакарелски „ № 34 с. вх. № ОбС – 70/ 21.01.2020 г. относно съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик.

Докладва : Председателят на ОбС – Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

5. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 71/ 21.01.2020 г. относно Вземане на Решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения / брутна работна заплата / на кметовете на кметства в Община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

6. Предложени от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 81/ 23.01.2020 г. относно Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

7. Предложение от Ненка Крумова Тодорова – Председател на Комисията по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 73 – 21.01.2020 г. относно внасяне на информация – Протокол от 08.01.2020 г. от проведено заседание на постоянната комисия по приватизация и следприватизационен контрол.

Докладва : Председателят на Комисията.

Становище : Всички постоянни комиси

8. Предложение  от  Кмета на Община  Белово с вх.№ Обс -76/ 23.01.2020г. относно  Определяне на представител  на Община Белово  в общото  събрание  на акционерите на ,,МБАЛ – Пазарджик,, АД.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

9. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 77/ 23.01.2020 г. относно Програма за управление на община Белово за мндат 2019- 2023 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

10. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 78/ 23.01.2020 г. относно Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Дъбравите.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

11. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 79/ 23.01.2020 г. относно Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово, община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

12. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 80/ 23.01.2020 г. относно Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово, община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

13. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 84/ 24.01.2020 г. относно Прояна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

14. Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 85/ 24.01.2020 г. относно Отмяна на Решени № 25/ 19.12.2019 г. на Общински съвет – Белово.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

15. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 87/ 24.01.2020 г. относно Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинка сабственост в землищата на с. Габровица и с. Момина Клисура.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

16. Предложение от кмета на община Белово с вх. № Обс- 88/ 24.01.2020 г. относно Промяна на имоти с идентификатори 48903.29.545 и 48903.84.483 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на с. Момина Клисура, община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

17. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 89/ 24.01.2020 г. относно Промяна на имоти с идентификатори 03592.2.1008 и 03592.2.1004 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на м. „Кутела „, гр. Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

18. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 90/ 24.01.2020 г. относно Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

19. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 72/ 21.01.2020 г. относно Поемане на дългосрочен  дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

20. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 69/ 21.01.2020 г. относно Приемане на Програмата за 2020 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

21. Предложение от Кмета на Община Белово с вх. № ОбС- 65/ 16.01.2020 г. относно Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

22. Предложени от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 83/ 24.01.2020 г. относно Приемане на бюджеа за 2020 г. на община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

23. Текущи.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече

                                                                             

ДНЕВЕН-РЕД-21.02.2020 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Белово на 21.02.2020 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Решение № 180 – МИ / 13.02.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Белово относно прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Общински съвет – Белово Васил Петров Савов и полагане на клетва от общински съветник в Общински съвет – Белово от ПП ГЕРБ Иван Цветанов Магаранов.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

2.Актуализация на Постоянна комисия по „ Бюджет, финанси и икономическо развитие” към Общински съвет – Белово.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

                 

Прочетете повече

ДНЕВЕН-РЕД-28.02.2020 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 28.02.2020 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 102/ 05.02.2020 г. относно Искане с вх. № УТ- 1356/ 11.12.2019 г. от Димитрийка Кубратова – собственик на сграда / метален павилион / в УПИ Х – „ за комплексно жилищно строителство и базар „, кв. 60 по плана на гр. Белово, община Белово, ПИ с идентификатор № 03592.502.1665.

Докладва : Кметът на Общината.

Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 105/ 11.02.2020 г. относно Актуализация на състава на Комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Белово.

                                                                                   Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 106/ 11.02.2020 г. относно Заявление с вх. № УТ- 143/ 03.02.2020 г. от Стефка Николова Попова – собственик на ПИ 03592.503.116, ПИ 03592.503.1793 и ПИ 03592.503.1794, кв. 89 по плана на гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП – ПРЗ с искане да отпадне обслужващата тупикова улицас ос.т. 329 – 332, минаваща през ПИ 116, кв. 89 по плана на гр. Белово, община Белово.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 108/ 12.02.2020 г. относно Присъединяване на Исторически музей – гр. Белово към Сдружение с нестопанска цел „ БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ „.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 116/ 20.02.2020 г. относно Прекратяване на членството на община Белово в Асоциация на Общини от Южен Централен район „ Хебър „.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 117/ 20.02.2020 г. относно приемане на Отчет за 2019 г. на Общинската програма за закрила на детето и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 118/ 20.02.2020 г. относно Отчет на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014 – 2020 / за 2019 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 119/ 20.02.2020 г. относно Приемане на Доклад на община Белово за 2019 г. за изпълнението на Областна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 120/ 20.02.2020 г. относно Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта / 2010 – 2020/ за 2019 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта / 2010 – 2020/ за 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 121/ 20.02.2020 г. относно Общински културен календар за 2020 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 125/ 20.02.2020 г. относно Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект „ Модернизация на железопътна линия София – Пловдив „.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Внасяне за повторно разглеждане на Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 95/ 30.01.2020 г. относно Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект „ Модернизация на железопътна линия София – Пловдив.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 126/ 20.02.2020 г. относно Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Писмо с вх. № ОбС- 127/ 21.02.2020 г. относно внасяне за повторно разглеждане на Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 43/ 12.03.2019 г. във връзка с Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗХГ.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 128/ 21.02.2020 г. относно Отчет за дейността на Исторически музей – гр. Белово за 2019 г.

Докладва : Кметът на Общината.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Заявление от Валентина Йорданова Вакарелска от с. Момина Клисура, ул. „ Проф. Христо Вакарелски „ № 34 с. вх. № ОбС – 70/ 21.01.2020 г. относно съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

                                                                                   Становище : Всички Постоянни комисии.

 1. Текущи.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече

ДНЕВЕН-РЕД-17.03.2020 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, поради възникналата неотложна необходимост от провеждане на заседание на Общински съвет – Белово, свиквам закрито извънредно заседание на Общински съвет – Белово на 17.03.2020 г. от 14: 00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация.

Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България за обявено извънредно положение в страната / ДВ, брой 22 от 13.03.2020 г./, заповед № РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, същото ще бъде проведено при спазване на предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т. н., при следния

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Решение № 181 – МИ / 05.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Белово относно прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Общински съвет – Белово Румен Иванов Стойчев и полагане на клетва от общински съветник в Общински съвет – Белово от ПП ГЕРБ Владимир Петров Михайлов.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

 • Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 150/ 16.03.2020 г. относно Актуализация на Постоянните комисии по „ Устройство на територията, строителство и общинска собственост” , „ Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции „ и „ Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси „ към Общински съвет – Белово.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 149/ 16.03.2020 г. относно избор на ВрИД кмет на с. Аканджиево, община Белово във връзка с Решение № 182 – МИ / 06.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Белово относно Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Антонов Шуманов, обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 145/ 16.03.2020 г. относно Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 146/ 16.03.2020 г. относно Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 151/ 16.03.2020 г. относно Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землището на с. Дъбравите.

Докладва : Кмета на Общината.

Становище : Всички постоянни комисии.

 • Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС- 152/ 16.03.2020 г. относно отлагане провеждането на заседания в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г. с цел – избягване на присъствието на голям брой хора на едно място.

Докладва : Председателят на ОбС- Белово.

Становище : Всички постоянни комисии.

С уважение,

СТЕФАН ЯКИМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО

Прочетете повече